Valeriy Mykhaylenko

Faculty of Geography, Kyiv National Taras Shevchenko University
2a, Hlushkova Ave.,03127, Kyiv, Ukraine