Victoria Kovalska

National Aviation University
1, L.Huzara Avе.,03058, Kyiv, Ukraine