I. M. Baibakova

Lviv Polytechnic National University