V. M. Hlotov

Lviv Polytechnic National University