USE OF CHROMOXANE IN THE OXIDATION OF CYCLOHEXANE

Ways of using chromoxane in the process of cyclohexane oxidation are considered. Various technological parameters of chromoxane use in the process of cyclohexane oxidation and their influence on the main indicators of this process have been studied. The combined effect of chromoxane in binary systems with different salts of metals of variable valence on their catalytic activity in the oxidation of cyclohexane was determined.

 1. Hоwells R. D., Mc Cown J. D. (1977). Chem. Revs., vol. 77, No. I. P. 69-92 [in USA]. ttps://doi.org/10.1021/cr60305a005
 2. Kuznetsov Eh. A., Rjabinin V. B., Sokolov S. A., Krinzberg Ts. Z. (1998). Solution for chemical deposition of composition nickel coatings. RU patent 2 108 416, 95118631/02. Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo "GAZ".
 3. Reutskyy V. V., Starchevskij V. L. (2013). Inten- syfikacija processu gomogennogo okysnenja etylbenzolu. Shidno-evropejskyj zurnal peredovych tecnologij. No. 2/6 (62). 24-28 [in Ukrainian].
 4. Ivashchuk, O., Reutskyy, S. Mudryy, O. Zaichenko, N. Mitina (2012). Cyclohexane oxidation in the presence of variable valency metals chelates. Chemistry & Chemical Technology. Vol. 6, No 3, P. 339-343 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.23939/chcht06.03.339
 5. Ludyn А. М.., Reutskyy V. V. (2016). Vplyv amiokyslot na process okysnenja cyklogeksanu. Visnyk NU "LP". Chimiya, technologija rechovyn I ich zastosuvannja. No. 841. 108-113 [in Ukrainian].
 6. Ludyn A.. Reutskyy V., Reutskyy Vol. (2019). Creating The Basis Of Non-exhaustive Technology Of Cyc- logexan Oxidation . Chemistry, Technology and Application of Substances . Vol. 2, Num. 2. P. 91-96 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.091
 7. Więckol-Ryk, A., Białecka, B., & Thomas, M. (2020). Effect of green oxidizing agent on inhibition of Escherichia coli present in livestock wastes. Water, Air, and Soil Pollution, 231 (9), 466-481. DOI:  https://doi.org/10.1007/s11270-020-04824-3
 8. Christopher, R. Riley, E. Nancy Montgomery, N. Nada Megally, A. Jessica Gunn, L. Shannon D. (2012). Oxidation of Cyclohexane by Transition Metal Oxides on Zeolites. The Open Catalysis Journal. Vol. 3. P. 8-13. DOI: https://doi.org/10.2174/1876214X01205010008
 9. Hossain M. Zabed, Golam Faruq, Jaya Narayan, Sahu and all (2014). Bioethanol Production from Fermentable Sugar Juice March. The Scientific World Journal. 31. 66-68. DOI: https://doi.org/10.1155/2014/957102
 10. Enhua Yao. Wenhua Yao, Yongjuan Chen, Liang Min, Hua Fang, Zhiyin Yan, Honglin Wang (2006). Liquid oxidation of cyclohexane to cyclohexanol over cerium-doped. Journal of Molecular Catalysis: A. Vol. 246., Is. 1-2. 162-166. https://doi.org/10.1016/j.molcata.2005.10.029
 11. Reutskyy V.V. (1988). Katalitychne okyslenya cyclohexanу v akustychnomy polі (Kandydatska dissertacija). Lvivskyj politechnichnyj instytut. Lviv [in Ukrainian].
 12. Zhang, B.-T., Kuang, L., Teng, Y., Fan, M., & Ma, Y. (2021). Application of percarbonate and peroxymonocarbonate in decontamination technologies. Journal of Environmental Sciences, 105, 100-115. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jes.2020.12.031
 13. Shapoval, P., Sozans'kyy, M., & Yatchyshyn, Y. (2015). Syntez I vlastyvosti plivok tsynksul'fidu (ZnS), otrymanykh z vykorystannyam kompleksoutvoryuvacha natriyhidroksydu. Visnyk Natsional'noho Universytetu "L'vivs'ka Politekhnika". Seriya: Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya, 812, 43-47 [in Ukrainian].