Електронно-мікроскопічні дослідження фазоутворень при випалі штучного тобермориту

Authors: 

Пона М.Г., Боровець З.І., Кобрин О.В., Ворона У.Є.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології силікатів 

The peculiarities of β-CaO∙SiO2 crystallization during the burning of calcium hydrosilicate of tobermorite composition are researched. The mineralising effect of boron oxide on the formation wollastonite is established.  Досліджено особливості кристалізації β-СаО∙SіO2 при випалі гідросилікатів кальцію тоберморитового складу. Встановлено мінералізуючу дію оксиду бору на утворення воластоніту. 

1. Спосіб виготовлення синтетичного воластоніту / UA 93092, МПК С 04 В 35/057, опубл. 10.01.2011. 2. Пона М.Г., Боровець З.І., Кобрин О.В., Кочубей В.В. Використання гідротермальної обробки в технології воластоніту // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – № 726. – С. 303 – 308.