The analysis of the individual areas of the philosophical and legal ideas research in Ukrainian polemical literature

Автори: 
O. Kolych

This article analyzes the research work of theological, philosophical, legal and political science nature, from which we get information about philosophical and legal ideas in Ukrainian polemical literature, which appeared after the adoption of the Brest Union in 1596.

1. Bojko A. Tini zabutyh predkiv: publicystyka Volodymyra Zavytnevycha [Shadows of Forgotten Ancestors: Vladimir Zavytnevych’s journalism] / Alla Bojko // Svitlo hrystyjanstva. Vyp.14, 2013. pp. 11–18. 2. Jefremov S. Istorija ukrai’ns’kogo pys’menstva [History of Ukrainian writing] / C. Jefremov. Za red. M.K. Najenka. Kyi’v, 1995. 538 p. 3. Zavytnevych V. Z. Palynodija Zahariy Kopystenskago y eja mesto v ystoriy zapadnorusskoj polemyky XVI y XVII vv. [Zechariah Kopystensky’s Palinodiaand its place at the history of western polemic of XVI and XVII century] / V. Z. Zavytnevych. Varshava, 1883. 346 p.
4. Ivanyshyn V. Ukrai’ns’ka cerkva i proces nacional’nogo vidrodzhennja [Ukrainian church and the process of national revival] / Vasyl’ Ivanyshyn. Drogobych : “Vidrodzhennja”, 1990. 57 p. 5. Karashevych P. Ocherk ystoryy pravoslavnoj Cerkvy na Volyny [Essay on the history of the Orthodox Church in Volyn] / P. Karashevych. S.Pb., 1855. 156 p. 6. Lazarenko O. M. Osoblyvosti funkcionuvannja pol’s’koi’ movy v Ukrai’ni u XVII stolitti (na materiali tvoriv Lazarja Baranovycha) [Features of functioning of Polish in Ukraine in the XVII century (based on the works of Lazarus Baranovichi)] : [Tekst]: dys… kand. filol. nauk: 10.02.03 / Lazarenko Olesja Mykolai’vna: NAN Ukrai’ny. K., 2005. 214 p. 7. Molis M. 1000-littja Pravoslav’ja na Volyni [1000 years of orthodoxy in Volyn] / M. Molis. Dubno, 1992. 150 p. 8. Ogijenko I. Zhyttjepysy velykyh ukrai’nciv [Lives of great Ukrainian] [Tekst] / I. Ogijenko. Uporjad., avt. ist.-biograf. narysu, prym. M. Tymoshyk. K. : Lybid’, 1999. 669 p. 9. Rech’ V. Z. Zavytnevycha [V. Z. Zavytnevych’s speak] // Yz vospomynanyj o V. B. Antonovyche, kak arheologe. Pamjaty chlena-uchredytelja Ystorycheskogo obshhestva Nestora-letopysca V. B. Antonovycha. pp. 38-43. 10. Florovskyj G. V. Puty russkogo bogoslovyja [Ways of Russian Theology] / G.V. Florovskyj. Reprynt. yzd. Vyl’njus : Pravoslavnoeeparh. upravlenye, 1991. 601 p. 10. Franko I. Dvi unii’. Obrazok z istorii’ Rusi pry kinci XVI viku [Two union. Scapular on the history of Russia at the end of XVI century] / Ivan Franko. N’ju Jork : Ukrai’ns’ka Pravoslavna Akcija, 1966. 16 p. 11. Franko I. Zibrannja tvoriv u p’jatdesjaty tomah[Collected works in fifty volumes] / Ivan Franko; Redakcijna kolegija: Je. P. Kyryljuk (golova) ta in. ; Akademija nauk Ukrai’ns’koi’ RSR, Instytut literatury im. T. G. Shevchenka. K.: Naukova dumka, 1976–1986. Tom 39 : Literaturno-krytychni praci (1911–1914) / Redaktor tomu V. I. Krekoten’; Uporjadkuvannja ta komentari V. P. Kolosovoi’, V. I. Krekotnja, G. I. Pavlenko. K. : Naukova dumka, 1983. 703 p. 12. Franko I. Zibrannja tvoriv u p’jatdesjaty tomah [Collected works in fifty volumes] / Ivan Franko; Redakcijna kolegija: Je. P. Kyryljuk (golova) ta in. ; Akademija nauk Ukrai’ns’koi’ RSR, Instytut literatury im. T. G. Shevchenka. K.: Naukova dumka, 1976–1986. Tom 40 : Literaturno-krytychni praci / Redaktor tomu O. V. Myshanych; Uporjadkuvannja ta komentari V. P. Kolosovoi’, V. I. Krekotnja, O. V. Myshanycha, M. M. Sulymy. K. : Naukova dumka, 1983. 559 p. 13. Franko I. Zibrannja tvoriv u p’jatdesjaty tomah [Collected works in fifty volumes] / Ivan Franko; Redakcijna kolegija: Je. P. Kyryljuk (golova) ta in. ; Akademija nauk Ukrai’ns’koi’ RSR, Instytut literatury im. T. G. Shevchenka. K.: Naukova dumka, 1976–1986. Tom 46. Kn. 2 : Istorychni praci (1891–1897) / Redaktory tomu Ja. D. Isajevych, V. G. Sarbej; Uporjadkuvannja ta komentari V. O. Gavrylenka ta in. K. : Naukova dumka, 1986. 438 s.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 211–217