Nataliya Derevianko

Khortitska National Academy of Education and Rehabilitation
59, Naukove mistechko St., Khortitsa, 69017 Zaporizhzhya, Ukraine

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»