Інструкція для авторів

Вимоги до підготовки статей у Вісник
«Хімія, технологія речовин та їх застосування»

У Віснику Національного університету “Львівська політехніка” серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування» публікують статті, в яких розглядаються традиційні напрями хімічної науки та технології, зокрема, питання синтезу і дослідження структури та властивостей нових речовин та матеріалів, вивчення кінетики, механізмів реакцій, одержання продуктів біосинтезу, дослідження режимів культивування мікроорганізмів, методів їх виділення, проблеми вдосконалення та інтенсифікації технологій неорганічних та органічних речовин, високомолекулярних сполук, силікатних матеріалів, палива і паливо-мастильних матеріалів, процеси та апарати хімічної технології тощо.
Зміст журналу складається з основних профільних рубрик, які куруються членами редакційної колегії і які рекомендують рукопис статті до опублікування:

 •  Аналітична хімія. Фізична та колоїдна хімія. Неорганічна хімія. Органічна хімія
 •  Технологія неорганічних речовин та силікатних матеріалів
 •  Технологія органічних речовин, технологія нафти та газу
 •  Технологія бродіння, біотехнологія та фармація
 •  Хімічна інженерія та екологія
 •  Високомолекулярні сполуки та композиційні матеріали

До розгляду приймаються статті обсягом не менше 5 повних сторінок, які не були опубліковані раніше і не знаходяться на розгляді з метою публікації у інших виданнях.
Мова статей – українська, англійська.
Відповідальність за достовірність та оригінальність матеріалів несуть автори.
Термін подання рукописів відповідальному секретареві – до 1 березня 2018 року.
Рукописи разом з супроводжуючими документами подаються відповідальним за Вісник від кафедр і лише після підтвердження відповідальним секретарем прийому статей у Вісник електронний варіант статті та рефератів українською та англійською мовами відправляються на електронну адресу: visnyk-ixxt@ukr.net.

Перелік матеріалів, що подаються для публікації статті у Віснику:
► Роздрукований текст статті (1 екз.)
► Реферати українською та англійською мовами (не менше 2000 знаків) (по 1 екз.)
► Експертний висновок (для статей співробітників НУ ЛП – не потрібно)
► Дві рецензії від осіб з науковим ступенем з рекомендацією до друку (зокрема одну рецензію із іншої організації).
Автори, які не працюють у НУ "Львівська політехніка", окрім перелічених документів подають також:
- лист від організації на ім’я ректора Бобало Ю.Я. з проханням про включення статті у Вісник (на бланку організації)
- відомості про авторів (для кожного автора на окремому листку), в яких вказується:
 •  Прізвище, ім’я, по батькові.
 •  Рік народження.
 •  Науковий ступінь, вчене звання.
 •  Місце праці та посада.
 •  Номер телефону.
 •  Е-mail.
Викладений у статті матеріал має бути чітко структурований за такими обов’язковими пунктами:
- Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями.
- Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких подано нове розв’язання цієї проблеми. Окреслення невиділених раніше частин загальної проблеми.
- Мета роботи.
- Виклад основного матеріалу і обговорення результатів з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
- Висновки з цього дослідження і перспективи подальших досліджень.
- Список літератури (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).
Перелік використаних джерел інформації повинен містити публікації за останні 10 років. Більш ранні публікації допускаються лише в особливих випадках. В оригінальних роботах цитують не більше 15 праць, в оглядах – не більше 30. Використані джерела зі списку літератури подаються суцільним текстом (не потрібно виносити в окремий рядок).
Кількість авторів у статті ‒ не більше 5. Автор може опублікувати в одному Віснику не більше ніж 2 статті (одну – одноосібну та одну – у співавторстві, або дві – у співавторстві).
Анотації до статті повинні бути обсягом не менше 500 знаків. Обов’язково повинна бути збережена послідовність анотацій (спочатку українською мовою + ключові слова (5-8 слів), потім англійською + key words).
Вимоги до оформлення рефератів аналогічні до вимог оформлення статті (УДК (англійською - UDC); ініціали та прізвища авторів; назва та адреси організації; назва статті; знак "©", прізвища та ініціали авторів; текст реферату на 2000 знаків).
Вимоги до електронних версій рукописів статей
Електронні версії рукописів статей надсилають у редколегію Вісника на електронну адресу: visnyk-ixxt@ukr.net та подають роздрук на стандартному папері формату А4.
Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word 97, Word XP, Word 2003, відповідно до таких вимог:
1. Формат видання А4 (210x297 мм).
• відступи: ліворуч – 1,8 см, праворуч – 2,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2,7 см; до верхнього колонтитула – 1,25 см, до нижнього – 1,6 см.
• колонцифра нижня, по центру сторінки.
2. Основний текст: гарнітура Times New Roman, шрифт – кегль 11. Відступ першого рядка – 1 см. Міжрядковий інтервал – 1,1. Виключка за форматом.
3. Рубрикація. У першому рядку праворуч вказують УДК (п/ж); у кожному наступному рядку:
– авторів вказують через кому та пробіл (п/ж), виключка – вправо. Спочатку вказують ініціали, а потім прізвище. Ініціали авторів відокремлюються один від одного пробілом. При наявності у статті авторів з різних організацій після прізвища автора та перед назвою організації ставиться нумерація використовуючи верхній індекс;
– назва організації та підрозділу, в якому працюють автори та електронна адреса одного із авторів, виключка – вправо;
– назва статті – Times, 14, великими літерами, п/ж, п/ц;
– знак "©", прізвища та ініціали авторів (курсив), виключка – вліво. Спочатку вказують прізвище, а потім ініціали через пробіл;
– анотації українською та англійською мовами (орієнтовно 60 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);
– ключові слова (5-8 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);
– підзаголовки у статтях – Times New Roman, 11, малими літерами, п/ж.
4. Рисунки та графіки у статтю вставляють врозріз сторінки – залежно від розміру. Підрисунковий підпис Times New Roman, 10, курсивом. Усі рисунки та
графіки виконують у вигляді окремих об'єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше від одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. номер).
Рисунки форматів *.tif, *.psd, *jpg (роздільна здатність не менша за 300 dpi) імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка/Рисунок. Чорно-білі ілюстрації – Grayscale, кольорові – CMYK Color. Чорно-білі рисунки, створені у програмах Excel, Visio Drawing, WordPad, CorelDRAW імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка/Об’єкт, щоб забезпечити можливість трансформації, кольорові – переводяться у формат *.tif, *.psd, *jpg (300 dpi, CMYK Color).
Рисунки, створені за допомогою засобів Word, групуються та повинні бути доступними для виправлення.
Можливість друку кольорових ілюстрацій необхідно узгодити з редакційною колегією Вісника.
5. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі МS Excel або у МS Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Перед таблицею вказують нумераційний заголовок (наприклад, Таблиця 1) - 11 кеглем, по правому краю таблиці, курсивом. Основний текст таблиці (у графках) подається 10 кеглем. Назви таблиць розміщують по центру сторінки 11 кеглем, п/ж, пряме.
6. Формули подають у форматі Equation 3–5, вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за визначенням MS Word: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт.
Елементи формул мають бути позначені відповідно до їх функціонального застосування (sin х: sin – функція, х – змінна). Позначення математичних, фізичних та інших величин в тексті та у формулах повинні записуватись курсивом, за винятком sin, cos, tg, ctg тощо; чисел (критеріїв) Re, Nu, Gr, Ar, Pr, Eu тощо; rot, div, grad, const тощо; позначень буквами грецького алфавіту або цифрами.
Індекси в цих величинах потрібно записувати прямими буквами українського і грецького алфавітів та цифрами, а курсивом – буквами латинського алфавіту. Якщо індекс складається з одного скорочення, то крапку після нього не ставлять, якщо ж з кількох скорочень, то крапку ставлять тільки у проміжних скороченнях, крім останнього. В розмірностях величин як букви, так і цифри записують прямим шрифтом. Позначення вектора може бути виконано двома способами: або буквою, записаною курсивом, зі стрілкою над нею,або жирною буквою не курсивом, наприклад w.
7. Хімічні формули та схеми реакцій розміщують по центру сторінки. Для оформлення хімічних формул слід використовувати ISIS Draw або ChemDraw, гарнітура Arial, розмір букв – кегль 10, довжина зв'язку 0.51 см. Ширина схеми не більше 17.5. У схемі необхідно вказати всі умови реакцій: над стрілкою -
реагенти, каталізатори і розчинники, під стрілкою - температура, час і вихід. Якщо умови реакцій сильно завантажують схему, їх можна перенести в кінець схеми розшифровуючи літерними індексами, наприклад i: HCl, H2O, 80 °C, 5 год. Такий же літерний індекс повинен бути вказаний над стрілкою відповідної реакції.
8. Література: гарнітура Times New Roman, кегль 11, курсив.
9. Нумерацію сторінок ставлять внизу сторінки по центру.
Для спрощення підготовки електронних версій статей фахових видань рекомендується використовувати стилевий файл (шаблон) Scientific Paper із заданими стилями та параметрами документу керуючись вимогами до оформлення статей у Вісник «Хімія, технологія речовин та їх застосування». Стилевий файл розроблено на основі шаблону Scientific Paper, автором якого є проф., д.т.н. Жежнич П.І. ( http://pzhe.net ). Адаптовану версію шаблону розміщено на на Web-сторінці Видавництва ЛП http://vlp.com.ua/files/Scientific Paper.dot).
Електронна і паперова версії повинні бути ідентичними.
Матеріали подають до публікації у повному обсязі. Редколегія видання залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають його тематиці, а також ті статті, що не оформленні згідно даних вимог.
AttachmentSize
Template72 KB