Математичне моделювання туристичних послуг із використанням Internet-технологій

2010;
: cc. 99 - 102
Authors: 

Н. Крап, В. Юзевич*

Львівський інститут економіки і туризму, кафедра природничо-математичних дисциплін,
* Фізико-механічний інститут ім. Г. Карпенка НАН України

Запропоновано методику математичного моделювання інформації в сфері туристичних послуг з використанням інформаційно-пошукової системи ТУРИ.

The method of mathematical modelling of information in the sphere of tourist services with use of the informatively searching system “TURY” is offered.

  1. Угрин Д. Методика технології ETL як підхід інтеграції даних туристичного бізнесу // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2009. — № 638. — С. 79–85.
  2. Банько В. Г. Туристська логістика: Навчальний посібник. — К.: Дакор, КНТ, 2008. — 204 с. 
  3. Веденин Ю. А. Динамика территориальных рекреационных систем. — М.: Наука, 1982. — 246 с. 
  4. Державна програма розвитку туризму на 2002–2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583.
  5. Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. Інтернет–маркетинг. Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 184 с. 
  6. Мацола В. Рекреаційно-оздоровчо-туристичні комплекси (питання теорії, методології, практики): Монографія. — Львів, 1998. — 212 с. 
  7. www.tury.in.ua.
  8. Дубовой В. М., Никитенко О. Д. Визначення вимог до структури підсистеми керування вимірювальнообчислювальної системи // Вісник Хмельницького національного університету. — 2005. — № 4. — Ч. 1. — Т. 1 (68). — С. 115–118.
  9. Чумаков Е. П. Оптимальные и адаптивные системы. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 256 с.