Використання шумоподібних кодів для задач стеганографії

2010;
: cc. 45 - 49
Authors: 

О. Різник, Б. Балич, І. Вербенко

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Розглянуто можливість використання шумоподібних кодів для задач стеганографії. Розроблено методику побудови кодових комбінацій чисел на основі теорії числових в’язанок, що дає можливість представлення кодових комбінацій чисел у вигляді шумоподібного коду для приховання інформації в найменш значущих бітах графічного формату BMP. Для цих цілей використовується технологія на основі моделі числової в’язанки, яка зводиться до заміни певних пікселів у зображенні, що дає змогу створювати ефективні алгоритми із завадостійким кодуванням та декодуванням при перетворенні графічних форматів з BMP в JPEG та інші і навпаки.

In the article the use of noise codes is examined for the tasks of steganography. The developed method of construction of code combinations of numbers is on the basis of theory of numerical bundles, which enables presentation of code combinations of numbers as a noise code for the information hiding in the the least meaningful bats of graphic format of BMP. For these aims technology is used on the basis of model of numerical bundle, which is taken to replacement of certain pels in an image, that allows to create effective algorithms with a antijammingness code and decoding at transformation of graphic formats from BMP in JPEG et al and vice versa.

  1. Дурняк Б.В., Різник О.Я., Різник В.В., Кісь Я.П., Парубчак В. О. Захист даних методом комбінаторної оптимізації // Праці третьої міжнародної наукової конференції ISDMIT'2007, м.Євпаторія. — Т. 2. — С. 152, 153.
  2. Колмогоров А. Н. Три подхода к количественному определению информации // Проблемы передачи информации. Т. 1. 1965. — Вып. 1.
  3. Різник В. В. Синтез оптимальних комбінаторних систем. — Львів, 1989.
  4. Різник О.Я., Парубчак В.О., Скрибайло- Леськів Д. Ю. Використання числових в’язанок для кодування інформації // Праці міжнародної конференції «Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання» (ACSN'2007). — С. 112–114.