Signal recovery

Плазмоерозійних частинок металів на їх опір та діелектричну проникність

Досліджено експериментальні залежності питомого елек­т­ричного опору, дійсної та уявної складових відносної ді­електричної проникності гідрозолей металів від їх тем­пе­ра­тури, а також від напруженості та частоти прикладеного елек­тричного поля. Запропоновано функції, що апро­к­си­му­ють ці залежності, та знайдено оптимальні значення їх ко­е­фіцієнтів у широкому діапазоні зміни аргументів.