coupled problem

Розрахунок поєднаних колової та механічної моделі методом скінченних елементів з розпаралеленням розрахунків із застосуванням доповнення шура

Розрахунок та проектування електромеханічних при­строїв включають розв’язування великих ліній­них розріджених систем рівнянь, що вимагають за­сто­сування високоефективних алгоритмів. У цій роботі застосовано техніку доповнення Шура із по­пе­редньо зумовленим методом спряжених градієнтів до аналізу режиму електричної машини – розрахунку електромагнітного поля, зовнішнього кола та меха­ніки ротора. Задачу сформульовано у двовимірній по­становці методом скінченних елементів з прове­денням розпаралелення розрахунків.