system of coordinates.

Розрахунок електромагнітних процесів турбогенератора з еквівалентною зубцевою зоною ротора в режимі неробочого ходу

З метою повнішого аналізу електромагнітних процесів в електродинамічних пристроях необхідно здійснювати розрахунок електромагнітного поля в рухомих і нерухомих елементах їх конструкції з урахуванням систем координат рухомих і нерухомих тіл. Також важливим питанням при побудові польових математичних моделей електротехнічних пристроїв є відтворення режиму заданих напруг, а не струмів, оскільки струми в обвитках є одним із наслідків загального електромагнітного явища, а не його причиною.

Розрахунок електромагнітних процесів турбогенератора з еквівалентною зубцевою зоною статора в режимі неробочого ходу

На основі рівнянь Максвелла в потенціалах роз­роб­ле­но двохвимірні польові ма­те­ма­­­тичні моделі розрахунку ква­­зістаціонарного елек­тро­магнітного поля у по­перечному пе­­ре­рі­зі тур­боге­не­­ратора в режимі не­робочого ходу з екві­ва­лентною зуб­цевою зоною статора. Запропоновані мо­делі пе­­ред­­бачають розрахунок елек­тромагнітного по­ля у всіх зо­нах пристрою як в одній системі коор­динат рухомого ро­то­ра, так і в сис­те­­мах ко­ор­­ди­нат ротора та ста­то­ра од­но­час­но.