сульфатвідновлювальні бактерії

Синтез, антибактеріальна та протикорозійна дії бромідів 2,3-дигідроімідазо[1,2-a]піридинію

Синтезовано ряд нових бромідів 2,3-дигідроімідазо[1,2-а]піридинію, які проявляють антибактеріальні властивості щодо сульфатвідновлювальних бактерій родів Desulfomicrobium та Desulfovibrio та пригнічують їх функціонування за умов мікробної корозії сталі у складі бінарної культури. Сполукам притаманні антибіоплівкові та протикорозивні властивості в середовищі з сульфатвідновлювальними бактеріями, ступінь захисту сталі від біокорозії становить до 70,6 %.

Одержання наночасток срібла та їх вплив на сульфатвідновлювальні бактерії за умов мікробної корозії сталі

Одержано водні дисперсії наночасток срібла внаслідок вивантаження контактної нерівноважної низькотемпературної плазми в присутності альгінату натрію (1,25–5,0 г/л). Формування часток срібла (до 100 нм) підтверджено методом рентгеноструктурного аналізу та ІЧ-спектроскопії. Одержані колоїдні розчини наночасток срібла сприяють формуванню менш потужної біоплівки за умов мікробної корозії низькокарбонової сталі, ініційованої сульфатвідновлювальними бактеріями роду Desulfomicrobium. Бактерії роду Desulfovibrio виявилися резистентними до наночасток срібла.

Харчові добавки як чинник корозії низькокарбонової сталі в нейтральному середовищі

Показано, що харчові добавки E451 та E459 інгібують корозію сталі в нейтральному водно-сольовому середовищі, а добавки E316, E631, E621, E631+ E551 та Herbs and spices пришвидшують її в 1,75 рази. За умов мікробної корозії, ініційованої сульфатвідновлювальними бактеріями, інгібуючу дію (до 80.9 %) виявлено лише для добавки E459. Інші досліджені добавки пришвидшують мікробну корозію у 2,27 рази. Присутність харчових добавок в корозивному середовищі впливає на чисельність сульфатвідновлювальних бактерій у біоплівці на поверхні сталі.

Cинтез та властивості нових похідних 2-(r-феніліміно)-1,3-тіазоліну, що містять фрагмент n-метилпіперазину

На основі несиметричних тіосечовин синтезовані нові похідні N-(R`-феніл)-3-(4-метил-1-піперазиніл)-1,3-тіазол-2(3H)-іміну за реакцією Ганча. Структуру цільових компонентів підтверджено елементим аналізом та ЯМР спектроскопією. Досліджено антимікробну активність похідних 1,3-тіазоліну з N-метилпіперазиновим фрагментом щодо сульфатвідновлювальних бактерій штаму Desulfovibrio sp. М 4.1. Встановлено, що сполуки з галогензаміщеним та незаміщеним фенільним фрагментом в 4-му положенні тіазолінового циклу виявляють виразну протимікробну активність.

Мікробіологічний склад біоплівки металевих поверхонь очисних споруд

Досліджено мікробіологічний склад біоплівки, яка формується на поверхні решіток очисних споруд, та сезонну зміну чисельності головних її складових. З накопичувальної культури сульфатвідновлювальних бактерій ізольовано та ідентифіковано штам Ch.5, який за фізіолого-біохімічною характеристикою віднесено до роду Desulfomicrobium.