компаратор

Імітаційне моделювання сейсмоселектора

Розглянуто принцип роботи і блок-схему селектора сейсмічних подій для авто- матичних пристроїв сейсмологічних станцій. Обґрунтовано вибір середовища для моделювання. Наведені результати імітаційного візуального моделювання.

The article deals with the work principles and the block scheme of the seismic actions selector for automated devices of seismological stations. The sphere modeling selection has been substantiated. The results of visual imitation modeling has been presented.

Удосконалення алгоритму широтно-імпульсної модуляції для керування тепловим об’єктом

Представлено результати аналізу алгоритмів широтно-імпульсної модуляції (ШІМ), а саме ШІМ на базі генератора пилкоподібних коливань та ШІМ на базі інтегруючої ланки та релейного елемента. Наведено математичні залежності для визначення параметрів налаштувань цих алгоритмів. Запропоновано удосконалений алгоритм ШІМ для умов роботи контролера з цілочисельними змінними без фільтра вхідного сигналу.