університетська освіта

Управління професійним становленням майбутнього менеджера на початковому етапі університетської освіти

У статті здійснено аналіз структури процесу професійного становлення майбутніх менеджерів, визначено складові характеристик майбутнього фахівця, що забезпечують ефективне управління професійним становленням. Схарактеризовано зміст навчальної дисципліни «Університетська освіта та академічне письмо» як важливої складової управлінського процесу професійного становлення майбутніх менеджерів. На основі аналізу літературних джерел визначено критерії професійного становлення студента.

Модуси формування правової культури молоді в університетському середовищі

Відзначено, що університетська освіта формує сучасну креативну особистість,майбутнього фахівця глобалізованих економічних відносин, члена новітньої елітиукраїнського суспільства та активного громадянина правої держави. Відтак сучаснауніверситетська освіта в Україні покликана стати засобом, потенціалом й ресурсомрозвитку та становлення держави й інформаційної, і правової. Позаяк, недостатняправова обізнаність українського громадянства досить часто була, і є, істотноюпричиною порушень їхніх основних прав і свобод у буденних соціальних практиках, абож серйозною перешкодою у їх реалізації.

Дистанційне навчання як виклик сучасної університетської освіти: філософсько-правовий вимір

У статті ми з’ясували, що оперативне застосування технологій дистанційного
навчання гарантує закладам вищої освіти: значне збільшення суб’єктів навчального
процесу (організація навчання для широкої аудиторії – одночасне залучення великої
кількості слухачів);суттєве зниження витрат на організацію навчального процесу
(відсутність розходів на оренду приміщень, економія комунальних платежів і т. д.);
істотне підняття якості навчання внаслідок засобів електронних бібліотек,
використання новочасних ІКТ, зростання масштабу самостійної роботи спудеїв,

Історико-правові особливості розвитку вищої освіти в Україні (XVII–XIX ст.)

Проаналізовано історичний розвиток вищої освіти в Україні упродовж XVII–XІХ ст., визначено її історико-правові особливості. Особливу увагу звернено на становлення й розвиток гуманітарної університетської освіти, що заклала основу вітчизняної вищої освіти й слугувала джерелом провідних ідей упродовж кількох століть її розвитку. Доведено, що генезис вищої освіти охоплює другу половину XVI – початок ХХІ ст., тобто час  від зародження перших вищих українських шкіл, які діяли у Речі Посполитій, до сучасних університетів європейського типу в Україні.