дизельне паливо

Моделювання та оптимізація в СhemСad процесу розділення нафтової суміші на реактивне та дизельне паливо

Наведено результати досліджень моделювання в універсальній моделюючій програмі ChemCad технологічної лінії виробництва реактивного та дизельного палив. Обґрунтовано вибір модуля розрахунку процесу ректифікації. Обґрунтований вибір моделі Grayson-Streed та Lee Kesler для розрахунку термодинамічної системи та фазової рівноваги даної багатокомпонентної суміші. Розроблена модель технологічного вузла перегонки нафтової суміші для виробництва реактивного і дизельного палив.

Вивчення хімізму процесу оксидаційної десульфуризації високосірчистої прямогонної нафтової фракції

Проаналізовано хімізм процесу некаталітичного оксидаційного знесірчення дистилятних нафтових фракцій. Проведено дослідження характеристик високосірчистої прямогонної дизельного фракції вузького складу (593–623 К) до і після окиснення повітрям за 453–493 К та тиску 3,0 МПа. Визначено груповий склад сірчистих сполук у фракції вихідної сировини. Показано, що прямогонні фракції вихідної сировини можуть також містити сульфоксиди, які є продуктами окиснення сірчаноорганічних сполук і утворюються при зберіганні нафтопродуктів.

Дослідження гідродинамічних параметрів оксидаційного знесірчення прямогонних нафтових фракцій з високим вмістом сірки

Встановлено необхідні гідродинамічні параметри процесу знесірчення прямогонних гасових (SRKF) і дизельних фракцій (SRDF) внаслідок окиснення сірчистих органічних сполук з наступним вилученням продуктів окиснення. Гідродинамічні параметри, які характеризуються лінійною швидкістю руху оксиданту (повітря) та фіктивним часом контакту між оксидантом і сировиною, дають можливість здійснювати процес без перемішування.

СТВОРЕННЯ ОСНОВ БЕЗВІДХОДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОКИСНЕННЯ ЦИКЛОГЕКСАНУ

Об’єктом даного дослідження є процес окиснення циклогексану. Одним з найбільш проблемних місць в даному процесі є низьке значення конверсії вихідної сировини та невисокі значення селективності за цільовими продуктами при конверсії вище за 4 %. Причиною цього є відсутність сучасних ефективних каталітичних систем, які б могли підвищити названі параметри.  Одними з напрямків вирішення даних проблем є створення технології комплексного використання одержаних продуктів окиснення на основі розроблених нових ефективних каталітичних систем, що дасть змогу підвищити селективність процесу.

Оптимізація виробництва біодизелю з козячого жиру в присутності лужних каталізаторів та його комбінування з дизельним паливом

З використанням процесу транс-естерифікації отримано біодизель з козячого жиру в присутності гомогенних каталізаторів, таких як КОН та NaOH. Досліджено вплив таких параметрів як температура, час реакції, відношення метанол/олива, тип і концентрація каталізатора. Встановлено, що максимальний вихід біодизелю (96 та 98 %) був отриманий відповідно з NaOH та KOH, а також визначено оптимальні умови.