енергетична ефективність

Обгрунтування принципів побудови та розроблення узагальненої архітектури інформаційно-аналітичної системи для оцінювання, прогнозування та управління енергоефективністю економіки регіону

Сформульовано вимоги, обґрунтовано принципи побудови, розроблено узагальнену архітектуру інформаційно-аналітичної системи для оцінювання, прогнозування та управ- ління енергоефективністю економіки регіону, визначено основні функції компонентів.

The requirements have been formulated, principles of construction have been grounded, thegeneralized information-analytical system architecture for evaluation, forecasting and energy efficiency management of regional economy has been developed, the main functions of components have been defined.

Методи машинного навчання для підвищення енергоефективності будівель

Прогнозування споживання енергії в будівлі відіграє важливу роль, оскільки воно може допомогти оцінити її енергоефективність, виявити й діагностувати несправності системи енергопостачання, а також зменшити витрати коштів і покращити вплив на клімат. Проаналізовано актуальні дослідження у галузі забезпечення енергоефективності будівель, зокрема, їх енергетичної оцінки з урахуванням типів розглядуваних моделей.

Рівноважна вологість як один із важливих показників енергоефективності при сушінні харчових порошкоподібних матеріалів біологічної природи

Із урахуванням загальної тенденції енергоспоживання, згідно з якою кількість спожитої енергії збільшується, її вартість та дефіцит безперервно зростають. На процеси сушіння в світі витрачається  10–12 % всієї енергії. На сучасному етапі розвитку процесів зневоднення в Україні та світі постала нагальна проблема в створенні та розробці високоефективних теплотехнологій, які б забезпечували мінімальні витрати енергії на процес та високу якість матеріалу.

Основні складові механізму державного регулювання сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу України

Визначено основні складові механізму державного регулювання сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу. Доведено, що в сучасних умовах, із урахуванням світового та національного розвитку, ринкові регулятори функціонування паливно-енергетичного комплексу обов’язково вміщують у собі елементи державного адміністрування. Виявлено основні структурні елементи механізму державного регулювання паливно-енергетичного комплексу. Визначено роль інвестиційної та інноваційної політики держави у забезпеченні умов сталого розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу.

Review and complement of methods for changing the movement speed of mechanisms and machines elements

In mechanical drives of machines there is a need to control changes in the speed of their actuators. Stepped and stepless gearboxes are used for this purpose. Known speed control devices have many disadvantages that adversely affect the durability and reliability of drive components and machines in general. These include the design complexity, high material consumption, automation complexity, dynamic loads during transitions from one speed to another, intensive wear of parts due to the friction connections use.

Енергетичний аудит комплексної енергетичної системи змодельованої за допомогою програмного забезпечення TRNSYS

Енергоаудит допомагає виявити енергетичний потенціал, розробити програму енергозбереження з метою підвищення енергоефективності під час процесу прийняття рішення про розробку на ранніх стадіях для нових розроблених систем, що може знизити витрати для власника проекту та для замовника. У даній роботі представлено використання складної енергетичної системи (теплового насоса з використанням сонячної енергії) для нагрівання та охолодження. Моделювання виконуються для складної енергетичної системи, розташованої на північній широті, за допомогою програмного забезпечення TRNSYS 18.

Теоретичні засади оптимального керування режимами дугової печі на основі критеріїв енергоефективності з врахуванням тривимірного розподілу струмів фаз

Метою статті є створення методу синтезу оперативного адаптивного оптимального керування електричним режимом дугової сталеплавильної печі за критеріями енергоефективності на основі тривимірного розподілу струмів дуг. В основу створеного методу покладено використання оперативної інформації про параметри тривимірного розподілу струмів дуг та пошук відповідного оптимального керування – уставок за струмами дуг двоконтурної системи керування електричним режимом дугової сталеплавильної печі.

Макромоделювання електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії для оцінювання їх енергоефективності

В роботі на основі аналізу проблем забезпечення якісного електропостачання в умовах інтенсивної розбудови відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та визначених засобами кваліметрії характеристик електричних мереж, які є істотними для забезпечення якісного електропостачання запропоновано застосовувати макромоделювання електричних мереж для оцінювання якості їх функціонування в вигляді інтегральної характеристики готовності електричної мережі з ВДЕ.

Енергоефективне пряме керування моментом у двозонному електроприводі електромобіля на базі синхронної машини з постійними магнітами

Розроблено систему керування електроприводом електромобіля за стратегією прямого керування моментом синхронної машини з постійними магнітами (СМПМ). З метою забезпечення енергетичної ефективності у першій зоні регулювання кутової швидкості завдання на потокозчеплення якоря формується залежно від поточного значення електромагнітного моменту машини. Для регулювання швидкості у другій зоні запропоновано просту методику визначення кутової швидкості переходу в цю зону залежно від поточного значення моменту та величини бортової напруги електромобіля.

High Density Highperformance Computing Systems Cooling

The paper deals with the cooling approaches and aims at using solutions for the energy effi cient and economically viable high densi ty computing system construction and usage. Power consumption of the standalone high densi ty computing systems and supercomputing clusters with different types of cooling has been considered and their characterist ics have been estimat ed. The influence on the overall budget of the system construction and exploitation for 5 years of l ife time has been analyz ed.