каталітична активність

Наноструктуровані магніточутливі каталізатори для системи фентона: одержання, дослідження, використання

Синтезовано наноструктуровані каталізатори типу «ядро-оболонка», які мають магніточутливе ядро з фериту кобальту із захисним шаром пористого SiO2, на поверхні якого розміщені кластери з оксиду купруму, що відіграють роль каталітичних центрів. Структуру каталізатора CoFe2O4/SiO2/CuO підтверджено за допомогою термогравіметричного аналізу (TGA), рентгенівської дифракції (XRD) та скануючої електронної мікроскопії (SEM).

Гідротроп-індукована міцелярна фаза додецилсульфату натрію як новий детергент для вилучення та стабілізації білків

Дані рентгенофазового аналізу та інфрачервоної спектроскопії підтверджують гелеподібну природу міцелярної фази додецилсульфату натрію індукованої добавками хлориду натрію та саліцилової кислоти. Така міцелярна фаза переважно складається з води (ωH2O > 50 %), яка формує внутрішньомолекулярні водневі зв’язки з основними компонентами міцелярно-екстракційної системи. Встановлена здатність даної міцелярної фази кількісно вилучати білки (R > 94 %) із збереженням їх каталітичної активності та дисперсності.