молекулярні орбіталі

Експериментальне і теоретичне спектроскопічне дослідження тіон-тіольної таутомерії нових гібридів 1,3,4-оксадіазол-2-тіону з акридин-9(10h)-оном

Здійснено синтез нових гібридів 1,3,4-оксадіазол-2-тіонів з акридин 9(10H)-оном, структура яких підтверджена за допомогою хромато-мас-спектрометрії, ІЧ, 1H, 13C-спектроскопії. Досліджена тіон-тіольна рівновага у 8 розчинниках з різною діелектричною проникливістю за допомогою УФ-спектроскопії та методами квантової хімії з використанням базисів DFT/B3LYP та HF. Результати експериментальних розрахунків узгоджуються з теоретичними та показали переважання форми тіону.