документ

Інформаційна система реферування множини документів, поданих у різних форматах, базована на онтології

Описано систему автоматичного реферування множини документів. Показано, що серед існуючих систем практично немає таких, що займаються множинним реферуванням. Спроектовано інформаційну модель такої системи.

The system of the automatic abstracting of great number of documents is described in the article. It is shown that among the existent systems practically is not such which engage in plural abstracting. The informative model of such system is projected.

Правовстановлюючий документ на нерухоме майно в нотаріальній практиці

Досліджено різні підходи науковців до з’ясування питання про те, яким об’єд-
навчим терміном назвати документи про право власності на нерухоме майно, запропо-
новано власне визначення поняття «правовстановлюючий документ», проаналізовано
його ознаки. Проведено розмежування понять «правовстановлюючі документи» та
«документи, які тільки підтверджують право власності на нерухоме майно», а також
проаналізовано позицію законодавця щодо скасування видачі правовстановлюючого
документа на новостворене нерухоме майно.