диметилкадмій; модель Вільсона; азеотроп; тиск насиченої пари; діаграма стану; коефіцієнти активності; надлишкові функції змішування

ФАЗОВА РІВНОВАГА ПАРА–РІДИНА РОЗЧИНІВ ДИМЕТИЛТЕЛУРУ ТА ДИМЕТИЛКАДМІЮ

Для опису рівноваги пара-рідина в системі диметилтелур-диметилкадмій нами запропонована напівемпірична модель Вільсона. Параметри моделі Вільсона було розраховано за допомогою методу ітерацій математичного пакету програм Mathсad 14 на основі отриманих нами даних з вимірювання температурної залежності тиску насиченої пари високочистих зразків диметилтелуру, диметилкадмію та їх еквімолекулярного розчину.