quinoline

ПРОГНОЗОВАНИЙ СКРИНІНГ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ S-АЛКІЛОВИХ ЕСТЕРІВ 8-ХІНОЛІНТІОСУЛЬФОКИСЛОТИ

Хінолін та його похідні є важливими сполуками для хімічного синтезу та розробки на їх основі нових лікарських засобів. Відоме практичне застосування ряду речовин з хіноліновим гетероциклом вмедичній практиці.Нами проведено прогнозований скринінг біологічної активності, цитотоксичності та токсичної дії на щурахсинтезованих S-алкілових естерів 8-хінолінтіосульфокислоти з використанням відповідних online програм.