обчислювальна комірка

МАТРИЧНИЙ ПАРАЛЕЛЬНИЙ ПРОЦЕСОР НА ПІДСТАВІ ОДНОРІДНОГО ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА З ВИКОРИСТАННЯМ ВДОСКОНАЛЕНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ КОМІРКИ

На­ве­де­но опис еле­мен­тної ба­зи од­но­рід­но­го об­числю­валь­но­го се­ре­до­ви­ща, яке мо­же ефек­тивно ви­ко­рис­то­ву­ва­ти­ся при ство­рен­ні сис­тем об­роблен­ня сиг­на­лів, з зас­то­су­ван­ням ал­го­рит­мів об­роблен­ня з гли­бо­ким роз­па­ра­ле­лю­ван­ням, до бі­то­во­го рів­ня. Про­ве­де­но ана­ліз пе­ре­ваг і не­до­лі­ків на­яв­ної еле­мен­тної ба­зи та зап­ро­по­но­ва­но но­ву удос­ко­на­ле­ну струк­ту­ру об­числю­валь­ної ко­мір­ки од­но­рід­но­го об­числю­валь­но­го се­ре­до­ви­ща.