діиетилселен; модель Вільсона; азеотроп; тиск насиченої пари; коефіцієнти активності; надлишкові функції змішування

ФАЗОВА РІВНОВАГА ПАРА–РІДИНА РОЗЧИНІВ ДИЕТИЛСЕЛЕНУ ТА ДИЕТИЛЦИНКУ

За допомогою напівемпіричної моделі Вільсона описана рівновага пара-рідина в системі діиетилцинк-діиетилселен: розраховано коефіцієнти активності компонентів розчину, коефіцієнт розділення, надлишкові функції розчину (HE, GE, TSE) та побудовано ізотермічні Р-Х діаграми стану. Параметри моделі Вільсона розраховано на основі отриманих нами даних з вимірювання температурної залежності тиску насиченої пари високочистих зразків діиетилцинку, діиетилселену та їх еквімолекулярного розчину за допомогою методу ітерацій математичного пакету програм Mathсad 14.