каталізатор типу «ядро-оболонка»

Наноструктуровані магніточутливі каталізатори для системи фентона: одержання, дослідження, використання

Синтезовано наноструктуровані каталізатори типу «ядро-оболонка», які мають магніточутливе ядро з фериту кобальту із захисним шаром пористого SiO2, на поверхні якого розміщені кластери з оксиду купруму, що відіграють роль каталітичних центрів. Структуру каталізатора CoFe2O4/SiO2/CuO підтверджено за допомогою термогравіметричного аналізу (TGA), рентгенівської дифракції (XRD) та скануючої електронної мікроскопії (SEM).