Англо-американські запозичення в німецькій мові та їх переклад українською

Автори: 
О. Семотюк

Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розглядається явище лексичних запозичень. На прикладі англо-американізмів у сучасній німецькій мові показано, що ця лексика запозичується німецькою мовою доволі активно, а. її опанування відбувається в міру оволодіння загальною нормою сучасної німецької літературної мови загалом. У цілому, проте, проблема англо-американізмів у сучасній німецькій мові не зводиться до питань стилю і норм мови, а має свої соціальні аспекти, які слід розглядати спільно із проблемами соціології мови. Водночас актуальним є питання перекладу англо-американізмів українською мовою в процесі викладання німецької як іноземної.

 

In this article the phenomenon of the lexical adoption is retraced. By the example of Anglo-Americanisms in modern German is shown, that this vocabulary is adopted by German very actively and its acquirement is going to the extent of acquirement of the German language on the whole. Generally the problem of the Anglo-Americanisms in modern German should not be added up to the question of the linguistic standards and styles und must be retraced combined with the problems of the language sociology. At the same time the question of the translation of Anglo-Americanisms into Ukrainian in the course of teaching German as a foreign language is very important.

.

Семотюк О. Англо-американські запозичення в німецькій мові та їх переклад українською / О. Семотюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2003. – № 490. – С. 48–51.