Лексикографічна обробка текстових даних як засіб визначення спрямованості текстів

Автори: 
І. Волошиновська

Національний університет «Львівська політехніка»

Виконано лексикографічний аналіз текстів з прикладної лінгвістики українською та англійською мовами. Визначено найчастотнішу лексику у цих текстах. Зіставний аналіз виділеної лексики дав змогу зробити висновок стосовно різної предметної спрямованості текстів. Відмінність ключових слів українських та англійських текстів вказує на багатоманітність завдань прикладної лінгвістики.

 

The lexicographical analysis of applied linguistics texts in Ukrainian and English languages have been performed. The most frequently used lexical units of these texts have been determined. The comparative analysis of detailed lexic allows to make a conclusion about different object directions of the texts. The distinction in the set of the most frequently used words in Ukrainian and English texts points out variety of applied linguistics objectives.

Волошиновська І. Лексикографічна обробка текстових даних як засіб визначення спрямованості текстів / І. Волошиновська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2003. – № 490. – С. 147–151.