Жанрово-стилістичні особливості перекладу англомовного наукового дискурсу з економіки українською мовою

Автори: 
Л. Бондарчук

Львівський державний аграрний університет

Стаття розглядає проблеми жанрово-стилістичних трансформацій у процесі перекладу англомовного наукового дискурсу з економіки українською мовою. Відповідно до традицій українського наукового стилю, перекладачі головно нейтралізують емоційність та метафоричність оригіналу заміною надто розмовних та експресивних лексем та деякими контекстуальними упущеннями. Водночас у деяких сучасних перекладах простежується послаблення відповідних норм української мови щодо жаргонізмів та професіоналізмів.

 

The article examines problems of genre and stylistic transformations in rendering English scientific discourse on economics into the Ukrainian language. According to the Ukrainian scientific style’s traditions translators usually neutralizes emotional and metaphoric trends of the original through substitution of colloquial and expressive lexemes and some contextual omissions. However, some modern translations illustrate weakening of the corresponding norms in the Ukrainian language towards jargons and professionalisms.

Бондарчук Л. Жанрово-стилістичні особливості перекладу англомовного наукового дискурсу з економіки українською мовою / Л. Бондарчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2003. – № 490. – С. 66–70.