Vasyl Popovych

Lviv State University of Life Safety
35, Kleparyvska Str., 79007 Lviv, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House