Yevhen Miroshnychenko

National University of Food Technologies
68 Volodymyrska St., Kyiv, 01033, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House