Метод корекції нелінійності дводіапазонних ацп з безпосереднім вимірюванням спадів напруги на резисторах багаторезисторного подільника напруги

Authors: 
Кочан Р. В., Кочан О. В., Клим Г. І.

Кочан Р. В.-1, Кочан О. В.-2, Клим Г. І.-1

  1. Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем,
  2. Тернопільський національний економічний університет, НДІ Інтелектуальних комп’ютерних систем

Розроблено метод формування тестових точок для визначення та коригування інтегральної нелінійності багаторозрядних АЦП, що використовують багаторезисторний подільник напруги з усередненням спадів напруги на усіх резисторах. Проведено дослідження впливу похибки опору резисторів багаторезистивного подільника та випад- кової похибки АЦП на невиключену похибку коригування інтегральної нелінійності.

1. Fowler K. Part 7: analog-to-digital conversion in real-time systems. IEEE Instrumentation & Measurement Magazine. – 2003. Vol. 6. Issue 3. – P. 58–64. 2. Kester W. Which ADC Architecture Is Right for Your Application? // Analog Dialogue. – 2005. – Vol. 39, № 2. – Р.11–19. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу URL: http://www.analog.com/library/ analogdialogue/archives/39-06/architecture.pdf). 3. 24-Bit Sigma-Delta, Signal Conditioning ADC with 2 Analog Input Channels – AD7714. Data Sheets. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/adconverters/ad771... product.html. 4. Кочан Р.В. Використання АЦП для вимірювання за методом заміщення // Український метрологічний журнал. – Харків, 2010. – № 3. – С. 11–16. 5. Кочан Р.В. Прецизійні аналого-цифрові перетворювачі з бездемонтажною метрологічною самоперевіркою: монографія / Р.В. Кочан. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 252 с. 6. Кочан Р.В. Похибка методу корекції інтегральної нелінійності АЦП з допомогою багаторезистивного подільника // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Секція комп’ютерні системи та мережі”. – 2011. – № 717. – С.69–75. 7. Кочан Р.В. Визначення інтегральної нелінійності аналого-цифрових перетворювачів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 2, Т.2. – С. 159–162. 8. ДСТУ 3744-98. Перетворювачі вимірювальні напруги та струму цифрові. Загальні технічні умови. Чинний від 01.07.2000. – К.: Держстандарт України, 1998. – 10 с.