Organizing Committee

Organizing Committee Chair

 • Ivan Izonin,  Lviv Polytechnic National University,  Ukraine

Organizing committee

 • Natalia Lotoshynska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Mykola Logoyda, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Yuliya Miyushkovych, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Hanna Nazarkevych, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
 • Oleh Riznyk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Olga Fedevych, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Anatoliy Kovalchuk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Oleksandra Mishchuk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Oksana Troyan, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Yurii Kynash, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Natalia Kustra, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Bogdana Havrysh, Ukrainian Academy of Printing, Ukraine
 • Pavlo Vitynskiy, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Olha Semenova, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Natalia Senkivska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine