IMPROVEMENT OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF AGRICULTURAL SYSTEMS AS A RESULT OF ENCAPSULATED MINERAL FERTILIZERS IMPLEMENTATION

EP.
2019;
: pp.
1
Lviv Polytechnic National Universit
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

The impact of mineral fertilizers on an agricultural system has been analyzed. It has been shown that encapsulated fertilizers of prolonged action are the effective type of fertilizers that enable to achieve rich harvests and simultaneously consistently reduce the load on the agricultural system. Balance calculations on evaluating the agricultural system contamination level in case of implementing granulated and encapsulated fertilizers have been carried out. It has been shown that in case of using encapsulated fertilizers instead of granulated fertilizers, the environmental contamination caused by excessive nutrition elements of mineral fertilizers indigested by the plants decreases almost fourfold. Pilot experiments on using such cultures as potato, soy, and maize have proven that the effectiveness of using encapsulated fertilizers in comparison with granulated fertilizers under condition of less expenses of mineral fertilizer is 30 – 50 % higher.

[1] Markin B. M., Naumova L. H.Populyarnyy ekolohicheskiy slovar. Moskva, 1999, 304 s.
[2] Vstup do medichnoi heolohii. Т.1 / Rudko H.І. ta in.; za red. H.І.Rudka. Kyiv, 2010. 736 s.
[3] ZvinackovskyyYa.М, Berdnik О.V. Faktory riska I zdorove naseleniya, prozhivayushcheho v raslichnykh usloviyakh okruzhayushchey sredi. Dovkilla ta zdorovya. 2000.  №1. S.8 – 11.
[4] Karachka V. Zmishani kompleksni dobriva: stan, problem I perspektyvy. AhroPerspektyva. 2006. №2. S.56-58.
[5] Vasilenko S.L. Ekolohicheskaya bezopasnost vodosnabzheniya. Kharkiv, 2006. 320 s.
[6] Sumatokhina І.М., Duk N.М., Shevchenko О.А. Hlobalna ekolohichna kriza. Scenarii maybutnoho lyudstva. Ekolohiya dovkillya ta bezpeka zhittediyalnosti.2008. №1. S.24-26.
[7] Hyrenok F. I. Ekolohiya. Zyvilizaciya. Noosfera. Moskva, 1987. 182 s.
[8] Moroz О.І., Malovanyy М.S., Sinelnikov S.D ta insh. Rozkritta problem zastosuvannya innovaciynykh typiv prolonhovanoi dii v navchalnomu kursi «Ahroekolohiya». Tezy konf. «Upravlinnya yakistyu pidhotovky fakhivciv», Odesa, 26-27 bereznya 2019 r. – s.114 – 116.
[9] Dospekhov B. A. Metodika polevoho opita [5-е izd., dop. I pererab.] / B.А. Dospekhov. – М.: Ahropromuzdat, 1985. – 351 s.
[10] Horodniy М.М., Shykula М.К. Ahroekolohiya. Kyiv, 1993. 347 s.
[11] Mengel K. Impacts of intensiveplant nutrient management on cropproduction and environment. K.Mengel Congress of Soil Science: Materials 14-th Inttrnational Congress  12 - 18 August 1990. Stuttgart, 1990. P. 89-93.
[12] Yigal G., Zukerman How to boost nitrogen use efficiency. International journal of fertility and menopausal studies. 2004. № 400. P.147-151.