Property peculiarities of estimates of the partial land rights

2009;
: pp. 157-164
Authors: 
Perovych L., Gubar Y.

Study of the influence theoretical bases and calculations of partial property rights are presented on the land. A calculation is executed: cost of rights for a lessor; cost of rights for a leaseholder; lifelong ownership the land cost. The decision of problem of estimation of property rights on the land makes most practical complication, makes an important value for the economy of Ukraine, has important scientific interest.

 

  1. L.M. Perovych, L.L. Perovych, HubarYu. Kadastrnerukhomosti [RealEstateCadastre]. L'viv: VydavnytstvoNatsional'nohouniversytetu „L'vivs'kapolitekhnika” [Lviv Polytechnic Publishing House], 2003,120 p.
  2. KharrysonH.S. Otsenkanedvyzhymosty [Real estate valuation].Uchebnoeposobye. Per. sanhl. M.: RYOMosobluprpolyhrafyzdata,1994, 231 p.
  3. HubarYu. Kadastrovabahatofaktornaotsinkamis'kykhzemel [Cadastral multifactorial evaluation city of lands]. Rukopysdysertatsiyinazdobuttyanaukovohostupenyakandydatatekhnichnykhnauk. L'viv, 2005, 165 p.
  4. HubarYu.P. Metodykakadastrovoyibahatofaktornoyiotsinkymis'kykhzemel' – shlyakhdovdoskonalennyanormatyvnoyihroshovoyiotsinky [Method of estimation multifactor cadastral city lands - a way to improvement of the normative pecuniary valuation]. Suchasnidosyahnennyaheodezychnoyinaukytavyrobnytstva..Zb.nauk.pr. [Journal: “ Modern achievements in geodetic science and industry”].Lviv, 2005, pp.161-166.
  5. DekhtyarenkoYu.F., LykhohrudM.H., MantsevychYu.M., PalekhaYu.M. Metodychni osnovy hroshovoyi otsinky zemel' v Ukrayini [The methodical bases of monetary valuation of land in Ukraine]. Kyiv: Profi, 2007, 624 p.
  6. Drapikovs'kyy O., Ivanova I. Praktykum z otsinky mis'kykh zemel' [Practicum on evaluation city lands]. Kyiv: Ukrayins'ka akademiya derzhavnoho upravlinnya [Kyiv: Ukrainian Academy of Public Administration],1998, 113 p.
  7. Zakon Ukrayiny "Pro platu za zemlyu" [The Law of Ukraine "On Land Payments"]. (Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 1992, #38, st. 560, v redaktsiyi Zakonu #378/96-VR of 19.09.96, VVR, 1996, no.45, p.238).
  8. Zakon Ukrayiny "Pro otsinku zemel” [Law of Ukraine "On Land evaluation"]. (Vidomosti Verkhovnoyi Rady) (VVR), 11 December 2003, no. 1378-IV.
  9. Natsional'nyystandart #1 «Zahal'nizasadyotsinkymaynai maynovykh prav», [National Valuation Standards] zatverdzhenyy postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny of 10.09.2003, no. 1440.
  10. Natsional'nyy standart #2 «Otsinka nerukhomoho mayna», [National Valuation Standards] zatverdzhenyy postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny of 28.10.2004, no. 1442.