Features of organizational and technical support of functioning of the cadastre of forestry lands

2013;
: pp. 62 - 66
Received: January 22, 2013
Accepted: April 22, 2013
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

In the article the features of organizational and technical provision function of the inventory of land for forestry purposes are described.

 

  1. Balyuk H.I. Naukovo-praktychnyy komentar Lisovoho kodeksu Ukrayiny [Scientific and Practical Commentary Forest Code of Ukraine]. Kyiv: Yurinkom Inter, 2010, 368 p.
  2. Mel'nychuk O.Yu. Suchasni problemy zemleustroyu ta sposoby yikh vyrishennya [Modern problems of land management and their solutions]. Zb.: “‎Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva” [Journal: “Modern geodesic advances of science and industry”]. Lviv, 2010, vol. 2(20), pp. 167–170.
  3. Mel'nychuk O.Yu. Modelyuvannya efektyvnoho vykorystannya terytoriyi dlya zemleustroyu [Modeling effective use of territory for land management]. Zb.: “‎Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva” [Journal: “Modern geodesic advances of science and industry”]. Lviv, 2009, vol. 1(17), pp. 289–295.
  4. Mel'nychuk O.Yu. Iyerarkhichna model' zvorotnoho protsesu v systemi zemleustroyu [Hierarchical model feedback process in the system of land management]. Zb.: “‎Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva” [Journal: “Modern geodesic advances of science and industry”]. Lviv, 2011, vol. 1(21), pp. 232–235.
  5. O.I. Drebot. Osoblyvosti klasyfikatsiyi y obliku zemel'nykh resursiv u lisovomu hospodarstvi Ukrayiny [Features classification and registration of land resources in the forestry sector of Ukraine]. Elektronnyy resurs [Electronic resource] Rezhym dostupu [Regime access]:http://elibrary.nubip.edu.ua/13645/1/12doi.pdf. Zaholovok z ekrana.
  6. Miroshnychenko A.M. Zemel'ne pravo Ukrayiny [Land law of Ukraine]. Pidruchnyk [Book]. Kyiv: Alert; the Centre of educational literature, 2011, 680 p.
  7. Yu.Y. Kahanyak, A.A. Sorochyns'kyy, M.P. Horoshko Parkolisovporyadkuvannya [Square forest regulation]. Navch. posib. [Book]. Lviv: Triada plyus, 2009, 360 p.
  8. Lisovyy kodeks Ukrayiny [Forest Code of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Supreme Council of Ukraine] vid 26.04.1994 r. no 17, p.99, 443 p.
  9. O.M. Royina. Zakonodavstvo Ukrayiny pro zemlyu [Legislation of Ukraine on Land]. Kyiv: KNT, 2008, 552 p.
  10. Instruktsiya z vporyadkuvannya lisovoho fondu Ukrayiny. [Instructions for ordering Forest Fund of Ukraine.]. Irpin: VO “Ukrderzhlisproekt”, 2006, 67 p.