Методи контролю якості технологічних операцій виготовлення кулінарної продукції

2012;
: pp. 113-117
1
Львівський інститут економіки і туризму
2
Lviv Politecnic National University

Methods and means of monitoring the technological processes and operations in order to provide the quality of culinary products and dishes are under consideration.

1. Науменко М.О. Управління якістю обслуговування споживачів в підприємствах ресторанного господарства / М.О.Науменко, О.І. Бляшенко Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 33. – С. 121–213.

2. П’ятницька Г.Т. Менеджмент громадського харчування: [підручн. для вузів] [Текст] / Г.Т. П’ятницька, Н.О. П’ятницька // – К.: КНТЕУ, 2001. – 655 с.

3. Топольник В.Г. Управління якістю продукції ресторанного господарства: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В.Г. Топольник ; Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. – 174 с.

4. Архіпов В.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: [навч. посіб.] / В.В. Архіпов, Т.В. Іванникова, А.В. Архіпова. – К.: Центр учбової літератури фірма “Інкос”, 2007 – С. 341–356.

5. Ратушный А.С., Топольник В.Г. К вопросу систематизации показателей безопасности кулинарной продукции. Режим доступу [Електронний ресурс] http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/soc_gum/Vdnuet/tehn/20 10_1/24.pdf.

6. Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: [підручник] / Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. – C.188-189.

7. Крайнюк Л., Касилова Л., Дроменко Е., Лысенко Л. Экспертный анализ рецептур кулинарной продукции // Ресторанная жизнь. – 2005 С. 26–27.

8. СП № 42— 123—5777—91 Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое.