1(22) 2017

In this issue

(12 articles)
7-15
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.007
P. D. Dvulit , I. V. Dzhun
16-25
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.018
O. M. Hnylko
26-41
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.036
I. M. Naumko, I. M. Kurovets, M. I. Zubyk, N. V. Batsevych, B. E. Sakhno, P. S. Chepusenko
55-73
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.057
V. Shlapinskyi, N. M. Zhabina , D. V. Machalskyy , M. N. Ternavskyy
74-84
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.074
S. G. Anikeyev, V. Yu. Maksymchuk, M. M. Melnyk
85-97
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.085
V.M. Karpenko, Yu. P. Starodub
98-113
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.98
E. D. Kuzmenko , S. M. Bahrii, I. V. Chepurnyi , M. V. Shtohryn
125-138
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.125
V. I. Starostenko , I. K. Pashkevich , I. B. Makarenko , P. Ya. Kupriienko, O. S. Savchenko