1(22) 2017

In this issue

(12 articles)
26-41
I. M. Naumko, I. M. Kurovets, M. I. Zubyk, N. V. Batsevych, B. E. Sakhno, P. S. Chepusenko
55-73
V. Shlapinskyi, N. M. Zhabina , D. V. Machalskyy , M. N. Ternavskyy
85-97
V.M. Karpenko, Yu. P. Starodub
125-138
V. I. Starostenko , I. K. Pashkevich , I. B. Makarenko , P. Ya. Kupriienko, O. S. Savchenko