2(13), 2012

Recommended by the Academic Council of the Lviv Polytechnic National University (protocol № 5–1(119) 28.12.2012.

Submitted at the meeting of the editorial board of the collection 20.12.2015.

In this issue

(19 articles)
pp. 18-27
A. N. Marchenko, K. R. Tretyak, N.P. Yarema, B. Dzhuman, I.S. Sidorov
pp. 28-33
O. О. Таdyeyeva, O.А. Tadyeyev, P. G. Chernyaha
pp. 38-42
A. L. Tserklevych, O. S. Zaiats
pp. 66-69
V. M. Vladyka, M. Yu. Nesterenko, I. H. Kryva, R.S. Balatskyi
pp. 74-83
S. P. Levashov, M. A. Yakymchuk, I. M. Korchahin, V. H. Bakhmutov, V. D. Soloviov, D. M. Bozhezha
pp. 84-89
A. V. Nazarevych, Z.I. Liubinetskyi, A. Yu. Mykyta, L.M. Karataieva, M.O. Melnyk, D.V. Malytskyi, V. P. Mezentsev, L.Ye. Nazarevych, Yu. P. Koval
pp. 95-105
Yu. P. Starodub , V.M. Karpenko, V. M. Stasenko, M. S. Nikoriuk, O.V. Karpenko, V. L. Rybchak
рp. 129-132
V. Yu. Maksymchuk, D. N. Liashchuk, R. H. Vovchenko, V. H. Kuznietsova