2(13), 2012

Recommended by the Academic Council of the Lviv Polytechnic National University (protocol № 5–1(119) 28.12.2012.

Submitted at the meeting of the editorial board of the collection 20.12.2015.

In this issue

(19 articles)
A. N. Marchenko, K. R. Tretyak, N.P. Yarema, B. Dzhuman, I.S. Sidorov
pp. 18-27
O. О. Таdyeyeva, O.А. Tadyeyev, P. G. Chernyaha
pp. 28-33
A. L. Tserklevych, O. S. Zaiats
pp. 38-42
V. M. Vladyka, M. Yu. Nesterenko, I. H. Kryva, R.S. Balatskyi
pp. 66-69
S. P. Levashov, M. A. Yakymchuk, I. M. Korchahin, V. H. Bakhmutov, V. D. Soloviov, D. M. Bozhezha
pp. 74-83
A. V. Nazarevych, Z.I. Liubinetskyi, A. Yu. Mykyta, L.M. Karataieva, M.O. Melnyk, D.V. Malytskyi, V. P. Mezentsev, L.Ye. Nazarevych, Yu. P. Koval
pp. 84-89
Yu. P. Starodub , V.M. Karpenko, V. M. Stasenko, M. S. Nikoriuk, O.V. Karpenko, V. L. Rybchak
pp. 95-105
V. Yu. Maksymchuk, D. N. Liashchuk, R. H. Vovchenko, V. H. Kuznietsova
рp. 129-132