1(2)2019

In this issue

(9 articles)
Volodymyr Yehorchenkov, Lidiia Koval, Oleh Sergeychuk, Vsevolod Buravchenko
1-6
Vasyl Zhelykh, Orest Voznyak, Khrystyna Kozak, Oleksandr Dovbush, Mariana Kasynets
7-13
Roman Tkach, Bohdan Demchyna, Mykhailo Surmai, L. Vozniuk, Janusz Niemiec
21-29
Uliana Marushchak, Oksana Poznyak, Roman Soltysik, Yevgen Prots
30-36
Vasyl Zhelykh, Olena Savchenko, Yu. Furdas , Khrystyna Kozak, Khrystyna Myroniuk
37-42