The notion of the subject authority in administrative justice of Ukraine

Authors: 
Olha Skochulias-Pavliv

The article deals with the notion of the subject authority through the clarification of correlation of the terms “public person” and “official person”. The author proves the necessity in national legislation, including the Code of Administrative Justice of Ukraine, to use the term “public person”, which will have positive impact on the practice of its application.

 1. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. rada. gov. ua.
 2. Коліушко І. Адміністративні суди : для захисту прав людини чи інтересів держави? / І. Коліушко, Р. Куйбіда // Право України. – 2007. – № 3. – С. 3–8.
 3. Вільгушинський М. До питання про сутність та зміст категорії “суб’єкт владних повноважень” / М. Вільгушинський // Віче. – 2013. – № 12.
 4. Бевзенко В. М. Суб’єкти владних повноважень у адміністративному процесі / В. М. Бевзенко // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2007. – № 4–5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.journal.yurpayintel.com.ua.
 5. Авер’янов В. Б. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / В. Б. Авер’янов. – К. : Факт, 2003. – 384 с.
 6. Про державну службу : закон України від 16 грудня 1993 р. № 3724-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
 7. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / за заг. ред. І. Х. Темкіжева (кер. авт. кол). – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.
 8. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. rada. gov. ua.
 9. Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. ; за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К. : Ін Юре, 2003. – 1196 с.
 10. Постанова Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 5 жовтня 2011 року (справа № 2-а-7792/11) // Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. reyestr.court.gov.ua.
 11. Постанова Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 28 березня 2011 року (справа № 2-а-50/11) // Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. reyestr.court.gov.ua.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 801(2): 19–23