General principles of the Ukrainian Prime Minister practice

Received: December 28, 2015
Accepted: December 28, 2015
Authors: 
V. S. Kobryn

The article is devoted to constitutional and legal practice of the general principles of the
Prime Minister of Ukraine. Investigated the content, nature and problems of implementation
of the general principles of the Prime Minister of Ukraine. These proposals for improving the
current legislation

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / уклад. і гол.
ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с. 2. Політичний словник / за ред.
В. К. Врублевського, Л. М. Кравчука, А. В. Кудрицького. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Голов. ред.
УРЕ, 1987. – 876 с. 3. Юридична енциклопедія : в 6 т. / ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та
ін. – К. : “Укр. енцикл.”, 2003. – Т. 5: П – С. – 736 с. 4. Колодій А. М. Принципи права України /
А. М. Колодій. – К. : Юрінком Інтер. – 1998. – 208 с. 5. Рабінович П. М. Основи загальної теорії
права та держави: навч. посіб. / П. М. Рабінович. – 6-те вид. – Х.: Консум, 2002. – 160 с. 6. Фулей Т. І.
Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні: автореф. дис. …
канд. юрид. наук : 12.00.01 / Т. І. Фулей; Київський національний університет імені Тараса
Шевченка. – К., 2003. – 20 с. 7. Портнов А. В. Теоретичні основи конституційного судочинства в
Україні: моногр. / А. В. Портнов. – К.: Логос, 2008. – 155 с. – С. 143 – 152. 8. Рішення
Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 у справі за
конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положень ст. 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення
судом більш м’якого покарання) // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. – № 5. – С. 38 –
45. 9. Селіванов А. О. Конституційна юрисдикція: поняття, зміст, принцип верховенства права,
правові позиції по справах прав людини і конституційних конфліктів у сфері публічної влади /
А. О. Селіванов. – К. : Вид. Дім “Ін Юре”, 2008. – 120 с. 10. Совгиря О. В. Конституційно-правовий
статус Кабінету Міністрів України: стан та тенденції розвитку: моногр. / О. В. Совгиря. – К.:
Юрінком Інтер, 2012. – 464 с. 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про тимчасове
виконання повноважень Прем’єр-міністра України” від 24 липня 2014 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 658-2014-%D1%80. 12. Розпорядження
Кабінету Міністрів України “Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/679-2014-%D1%80/paran2#n2. 13. Теорія держави і права:
Академічний курс: підруч. / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.
14. Теория юридического процесса / под общ. ред. проф. В. М. Горшенева. – Х.: Вища шк., 1985. –
192 с. 15. Самохвалов В. В. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми
співвідношення та взаємодії: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. В. Самохвалов; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2008. – 18 с. 16. Горбунова Л. М. Принцип законності
у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади: моногр. / Л. М. Горбунова. – К.: Юрiнком
Iнтер, 2008. – 240 с. 17. Мелех Л. В. Принципи і вимоги законності у правозастосовній діяльності /
Л. В. Мелех // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2008. –
№ 2. – С. 1 – 12. 18. Монтескье Ш. О духе законов. Избранные произведения / Ш. Монтескье; общ.
ред. и вступ. ст. М. Н. Баскина. – М.: Госполитиздат, 1955. – 478 с. 19. Короткий оксфордський
політичний словник / пер. з англ.; за ред. І. Макліна, А. Макмілана. – К.: Вид-во Соломії Павличко
“Основи”, 2006. – 789 с. 20. Конституційне право України / за ред. д-ра юрид. наук, проф.
В. Ф. Погорілка. – 2-ге доопр. вид. – К.: Наук. думка, 2000. – 732 с. 21. Фрицький О. Ф.
Конституційне право України: підруч. / О. Ф. Фрицький. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком
Інтер, 2006. – 512 с. 22. Конституційне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В.
П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с. 23. Мучник А. Г. Комментарий к
Конституции Украины / А. Г. Мучник. – 2-е изд., исправ. и доп. – К.: Парламентское издательство,
2003. – Кн. 1. – 400 с. 24. Рішення Конституційного Суду України від 24 червня 1999 р. №6-рп/99 у
справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції
України (конституційності) положень ст.ст. 19, 42 Закону України “Про Державний бюджет
України на 1999 рік” (справа про фінансування судів). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/v006p710-99. 25. Тимошенко знову не прийшла до Ющенка на
засідання РНБО 11 вересня 2009 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://tsn.ua/ukrayina/timoshenko-znovu-ne-priishla-do-yushchenka-na-zas.... 26. Ромашова Н.
Мірошниченко: влада має служити народу / Н. Ромашова. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://obozrevatel.com/interview/ miroshnichenko-vlada-mae-sluzhiti-narodu.htm. 27. Шаповал В. М.
Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз / В. М. Шаповал. – К.: Програма-Л, 1995. – 136 с.
28. Олькіна О. В. Співвідношення конституційного інституту дострокового припинення
повноважень вищих посадових осіб та конституційної відповідальності / О. В. Олькіна // Актуальні
проблеми держави і права: зб. наук. пр. – Вип. 61. – Одеса, 2011. – С. 77–84. 29. Мінаєва І.
Конституційно-правова відповідальність органів публічної влади / І. Мінаєва // Державне
управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДРІДУ, 2009. – № 2. –
С. 117 – 124. 30. Рішення Конституційного Суду України від 11 грудня 2007 року № 12-рп/2007 у
справі за офіційним поданням 46 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень
пункту дванадцятого частини першої ст. 85 Конституції України у контексті положень частини
четвертої ст. 114, частини другої, третьої ст. 115 Конституції України (справа про порядок
припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України). [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ va12p710-07. 31. Совгиря О. В. Парламентська
відповідальність Кабінету Міністрів України: теоретичні та практичні аспекти / О. В. Совгиря //
Адвокат. – 2012. – № 12. – С. 28 – 35. 32. Олькіна О. В. Конституційний інститут дострокового
припинення повноважень вищих посадових осіб України: розвиток законодавства та юридичної
практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. В. Олькіна; Національний університет
“Одеська юридична академія”. – Одеса, 2011. – 20 с. 33. Андрійчук Т. Принцип прозорості
комунікації органів державної влади з населенням: понятійно-концептуальне бачення / Т. Андрійчук //
Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 4. – С. 48 – 51. 34. Мельниченко В. І. Прозорість і
відкритість державного управління як чинники його стабілізації / В. І. Мельниченко // Вісн. Нац.
акад. держ. упр. при Президентові України. – 2003. – № 4. – С. 48 – 55. 35. Совгиря О. Принципи
відкритості, прозорості та гласності діяльності Уряду: визначення змісту і співвідношення
понять / О. Совгиря // Публічне право. – 2011. – № 2. – С. 19 – 26. 36. Гудима Н. В. Норми-стимули
у функціонуванні та розвитку принципів відкритості і прозорості в діяльності органів державного
управління / Н. В. Гудима // Часопис “Університетські наукові записки”. – 2007. – №4. – С. 445–452.