The last period of life archimandrite Clymentiy Sheptytsky (1947–1951 years)

Received: December 28, 2015
Accepted: December 28, 2015
Authors: 
V. Z. Chornopyska

Based on archival documents, which were until recently classified as “top secret” and
highlighted the last period of life Archimandrite Clement Sheptytsky. Analyzes the violence of
the MGB, moral and physical harm caused to them K. Sheptytsky. Evaluated example of its
firm position in matters of faith, defending the rights of believers

1. Баб’як А. Нові українські мученики ХХ ст. / Андрій Баб’як. – Рим, 1990. – 180 с.
2. Дворников О. Климентий Шептыцкый в моэй жызни / Орест Дворников // За вільну Україну. –
28 січня 1993. 3. Дмитрух С. Блаженний Климентій Шептицький про молитву у відроджених
монастирях Студійського уставу / ієромонах Севастіян Дмитрух. – Л.: Свічадо, 2002. – 130 с.
4. Кладочний Й. А. Остання зустріч з о.архимандритом Климентієм Шептицьким. Рукопис /
Йосиф Кладочний // Постуляційний центр беатифікації і канонізації святих УГКЦ у місті Львові.
5. Конашевич-Сагайдачний В. Зустріч. Документ історії / Василь Конашевич-Сагайдачний //
Сучасність. – 1991. – № 3. – С. 67–72. 6. Кривуцький І. Зустріч з отцем архимандритом
Климентієм Шептицьким / Іван Кривуцький // Архимандрит Климентій (Шептицький):
Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського Уставу. – Вип. 9. –
Львів, 2001. – С. 73–75. 7. Марущак М. Винним себе не визнаю / М. Марущак // Мета. – 18 серпня
1995 р. 8. Мицько І. Святоуспенська Лавра в Уневі (кінець ХІІІ ст. – кінець ХХ ст.) / Ігор Мицько. –
Львів: Свічадо, 1998. – 328 с., іл. 9. Новосад Р. Зустріч і спільне перебування з архимандритом
КлиментіємШептицьким / Роман Новосад // Архимандрит Климентій (Шептицький): Тематичний
збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського Уставу. – Вип.9. – Львів, 2001. – С. 76–79. 10. Паращак І. Хто встане зо мною навпроти злочинців? (Пс. 94:16) / Ігор Паращак // За
вільну Україну. – 30 червня 1994. – С. 5–6. 11. Пишкович М. Історія Свято-Успенської Унівської
Лаври та студійського монашества / ієродиякон Мануїл Пишкович. – Львів: Свічадо, 2005. – 172 с.
12. Пікулик Н., Сеник Л. КлиментійШептицький – слуга Божий / Надія Пікулик, Любомир Сеник. –
Л.: Свічадо, 1997. – 64 с. 13. Помер отець Климентій граф Шептицький, ігумен Студитського
уставу // Урядовий вісник Апостольського Візитатора українців у Західній Європі. – Ч. 1. – Січень –
березень, 1955. – С. 46. 14. Спогади В. І. Ларіної. Рукопис / В. І. Ларіної. // Постуляційний центр
беатифікації і канонізації святих УГКЦ у місті Львові. 15. Чорнописька В. Діяльність Климентія
Шептицького в період німецької окупації (1941–1944 рр.) / Вікторія Чорнописька // Волинські
історичні записки: Збірник наукових праць / Відп. ред. д-ра іст. наук, доцента С. М. Міщука. –
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Т.5. – С. 250–255. 16. Чорнописька В. К. Шептицький
і студитські монастирі як осередки громадсько-культурного життя Східної Галичини (1912–
1939 рр.) / Вікторія Чорнописька // Часопис української історії / за ред. д-ра іст. наук, професора
А. П. Коцура. – К., 2009. – Вип.18. – С. 37–43. 17. Чорнописька В. Церковно-релігійний комплекс
УГКЦ під керівництвом К. Шептицького в період руйнування (друга половина 40-х рр. ХХ ст.) /
Вікторія Чорнописька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. –
Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 1. – С. 141–146. 18. Архів Святоуспенської
Унівської лаври (АСУЛ), ф. 15, спр. 2, арк. 478. 19. Галузевий державний архів Служби безпеки
України (ГДА СБУ), ф.06, спр. 74978, Т. І. , арк. 357. ГДА СБУ, ф.06, спр. 74978, Т. ІІ. арк. 73.
20. Шептицький Я. Отець Климентій Шептицький. Життєпис на підставі архівних матеріалів
родини Шептицьких / Ян Казимир Шептицький. [перекл. з пол. Надії Пікулик, Любомира Сеника;
перкл. з франц. Жінет Максимович]. – Львів: Свічадо, 1996. – 93 с.