Legislative support of the election process in Ukraine

Received: December 30, 2015
Accepted: December 30, 2015
Authors: 
O. B. Kovalchuk

The study focuses on the issues of legislative ensuring of the election process in Ukraine,
the problems of forming the system of election legislation of Ukraine on the basis of which the
election process for the elections of the President of Ukraine, people's deputies of Ukraine,
deputies of local councils and village, town and city heads, developing proposals for its
improvement

1. Юридичний словник-довідник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: Феміна, 1996. – 696 с.
2. Лисенкова О. Законодавство України: необхідне нормативне визначення поняття // Право
України. – 1999. – № 11. – С. 93–97. 3. Рішення Конституційного Суду України у справі за
конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного
тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про
тлумачення терміну “законодавство”) від 9 липня 1998 року № 12-рп/98 // Офіційний вісник
України. – 1998. – № 32. – ст. 1209. 4. Ставнійчук М. І. Актуальні питання систематизації
виборчого законодавства України // Україна. Вибори – 98: Досвід. Проблеми. Перспективи: збірник
матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (доповіді, виступи, рекомендації). – К.:
Центральна виборча комісія, 1999. – С. 37–43. 5. Конституційне право України: підручник для
студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / за редакцією док. юридич. наук,
проф. В. Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 1999. – 734 с. 6. Мурашин О. Г. Акти прямого
народовладдя у правовій системі. – К.: Знання, 1999. – 182 с. 7. Ставнійчук М. І. Законодавство про
вибори народних депутатів України: проблеми теорії і практики: автореф. канд. дис. – К.:
Видавничий центр Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1999. – 18 с.
8. Закон України “Про місцеві вибори” від 14 липня 2015 року: [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon2. rada. gov. ua. 9. Закон України “Про Центральну виборчу комісію” від
30 червня 2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua. 10. Закон
України “Про Державний реєстр виборців” від 22 лютого 2007 року [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua. 11. Закон України “Про громадянство України” від
18 січня 2001 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua. 12. Закон
України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon2. rada. gov. ua. 13. Закон України “Про громадські об`єднання” від 22 березня
2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua. 14. Закон України “Про
політичні партії в Україні” від 5 квітня 2001 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2. rada. gov. ua. 15. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21
травня 1997 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua.
16. Шаповал В. Верховенство закону як принцип Конституції України // Право України. – 1999. –
№ 1. – С. 5–7. 17. Скомороха В. Конституційний Суд України: досвід і проблеми // Право України. –
1999. – № 1. – С. 8–13. 18. Тихий В. Проблеми офіційного тлумачення Конституції України //
Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / За
заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 1999. – Вип. 1. – С. 18–20. 19. Кордун О.
Конституційний Суд України і вибори / Денисенко В., Кордун О., Попов І., Радченко Є. Назад,
Україно: робота над помилками. – К.: Комітет виборців України, 1998. – С. 46–61. 20. Збірник
виборчих законів країн Центральної та Східної Європи. – К.: Міжнародна фундація виборчих
систем (ІFES) від імені Асоціації працівників виборчих органів Центральної та Східної Європи
(ACEEEO), 1995. – 390 с. 21. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп.
ред.) та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998. – Т. 1: А-Г. – 672 с.: іл. 22. Савицкий В. М. Язык
процессуального закона (вопросы терминологии) / под ред. А. Я. Сухарева. – М.: Наука, 1987. –
288 с. 23. Нгуєн Ань Туан Новелізація виборчого законодавства України // Вісник Одеського
інституту внутрішніх справ. – № 3. – 1998. – С. 73–76. 24. Проект концепції Кодексу про вибори,
референдуми в Україні (Виборчого кодексу України). – К.: Факт, 2000. – 54 с. 25. Правова система
України: теорія і практика. Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції
(Київ, 7–8 жовтня 1993 р.). – К.: Президія Верховної Ради України, Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького, АН України, Академія правових наук України, Спілка юристів України, 1993. –
552 с.