Тhe rule of lawin the practice of the Еuropean court of human rights

2017;
: pp. 544-549
Authors:
1
Rivne City Court of Rivne region

The article analyzes the interpretation of the rule of law in the practice of the European Court of Human Rights. The separate elements of this principle as its integral parts and mandatory prerequisites through which the European Court of Human Rights reveals the content of the rule of law was considered.

 

1. Konventsiya pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 04.11.1950: [European Convention on Human Rights on 04.11.1950]. Available at: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/995_004
2. Shylinhov V. Verkhovenstvo prava – osnovopolozhnyy pryntsyp pravovoyi systemy demokratychnoho suspil’stva [The rule of law – the basic principle of the legal system of a democratic society] Chasopys Kyyivs’koho universytetu prava. Kiev., 2009. No 2. pp. 26–29.
3. Verkhovenstvo prava (dopovid’, skhvalena Venetsiys’koyu Komisiyeyu na 86-mu plenarnomu zasidanni 25–26 bereznya 2011 roku) [The rule of law (report, endorsed by the Venice Commission at the 86th plenary meeting of 25-26 March 2011)] Pravo Ukrayiny. No 10. 2011r. pp. 168–184.
4. Rabinovych P. Verkhovenstvo prava: suchasni vitchyznyani pidkhody do interpretatsiyi [Rule of law: modern domestic approaches to interpretation]. P. Rabinovych, O. Lutsiv. Visnyk akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. 2012. No 2. pp. 3–16.
5. Pro ratyfikatsiyu Konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod: Zakon Ukrayiny vid 17 lypnya 1997 roku [On ratification of the European Convention on Human Rights: Law of Ukraine on July 17, 1997]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1997. No 40. St. 263.
6. Pro vykonannya rishen’ ta zastosuvannya praktyky Yevropeys’koho sudu z prav lyudyny: Zakon Ukrayiny vid 23.02.2006 No 3477-IV [On the enforcement and application of the European Court of Human Rights: Law of Ukraine from 23.02.2006 number 3477-IV]. Verkhovna Rada Ukrayiny. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2006. No 30. St. 260.
7. Pro zakhody shchodo realizatsiyi Zakonu Ukrayiny “Pro vykonannya rishen’ ta zastosuvannya praktyky Yevropeys’koho sudu z prav lyudyny”: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 31 trav. 2006 r. No 784. Available at: http://zakon. rada. gov. ua/laws/show/784-2006-p.
8. Rishennya Yevropeys’koho sudu z prav lyudyny, sprava “Poltorats’kyy proty Ukrayiny”: vid 29 kvitnya. 20o3 r. Available at: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/974_838
9. Rishennya Yevropeys’koho sudu z prav lyudyny, sprava “Kruslen proty Frantsiyi”: vid 24 kvitnya. 1990 r. Available at: http://eurocourt. in. ua/Article. asp? AIdx=432.
10. Rishennya Yevropeys’koho sudu z prav lyudyny, sprava “Khrystov proty Ukrayiny”: vid 19 lyutoho 2009 r. Available at: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/ru/974_443.
11. Kryminal’nyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny [Кримінальний процесуальний кодекс України]. Holos Ukrayiny. 2012. No 90-91.
12. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny vid 06.07.2005 r. [Administrative Code of Ukraine of 06.07.2005 p.]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2005. No 35–36, 37. 13. Hospodars’kyy kodeks Ukrayiny vid 16 sichnya 2003 r. [Economic Code of Ukraine on January 16, 2003]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2003. No 18–22.

O. Kryzhova «The rule of lawin the practiceof the european court of human rights» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14-2017/rule-lawin-practice-european-court-human