Тhe use of credit agreement financial public services lombardi ukraine

2017;
: 354 - 359
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article discusses the use of the financial contracts in the provision of publicservices by the pawnshops in Ukraine. Based on analysis of current legislation and scientific works the author summarized the deficiencies and gaps of legal regulation of activity of pawnshops. It has been made the analysis of the financial contracts practice in the provision of public services by the pawnshops in Ukraine.
 

1. About financial services and State Regulation of Financial Services Law of Ukraine on July 12, 2001. [On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets Law of Ukraine of 12 July 2001 r. № 2664- III]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14. 
2. About approval of the procedure for the provision of financial services by pawnshops: Approved by the State Commission for Regulation of Financial Services Ukraine April 26, 2005. [On approval of the procedure for providing financial services Pawnshops]. Available at: http:// zakon.rada.gov.ua. 
3. Shemchushenko Yu. S. Velykyy entsyklopedychnyy yurydychnyy slovnyk [Great Encyclopedic Dictionary of Law], Kyiv, Yurydychna dumka Publ., 2012, 1020 p. 
4. Skokov B. H., Krayivs'ka I. A. Hroshi i kredyt. Konspekt lektsiy, navchal'no-metodychnyy material dlya samostiynoyi roboty ta dlya praktychnykh zanyat', zavdannya dlya kontrol'noyi roboty dlya studentiv usikh form navchannya napryamkiv “Ekonomika i pidpryyemnytstvo” ta “Menedzhment” [Money and Credit. Lecture, teaching materials for self-study and for practical classes, assignments for control work for students of all learning areas “Economics and entrepreneurship” and “Management”]. Kharkiv, KhNAMH Publ., 2009, 244 p. 
5. Lepekh S. M. Kredytnyy dohovir. Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.03 “tsyvil'ne pravo i tsyvil'nyy protses; simeyne pravo; mizhnarodne pryvatne pravo” [Credit contract]. L'viv, 2004. 20 p. 
6. The Civil Code of Ukraine on January 16, 2003. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 
7. Borysovoyi V. I., Spasybo-Fatyeyevoyi I. V. , Yarots'koho V. L. Tsyvil'ne pravo [Civil law]. Kharkiv, Pravo Publ., 2012, 816 p. 
8. Zaika Yu. O. Ukrayins'ke tsyvil'ne pravo [Ukrainian сivil law]. Kyiv, Istyna Publ., 2005, 312 p. 
9. About the organization of formation and turnover of Credit Histories Law of Ukraine on June 23, 2005. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2704-15. 
10. Yanovyts'koyi H. B., Kuchera V. O. Tsyvil'ne pravo Ukrayiny [Civil Law Ukraine]. L'viv, L'vivs'kyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav Publ., 2011, 468 p. 
11. Simonenko V. K. Pyatiletka krutogo pike. Ekonomicheskoe esse [Five years of steep pike. Ekonomicheskoe essay], Kyiv, Dovіra Publ., 2016, 327 p.

 

H. Chopko «The use of credit agreement financial public services lombardi Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/use-credit-agreement-financial-public