Aspects of procedural law in political and legal views of S. Desnytskyi

2018;
: pp. 11-16
1
Institute of Jurisprudence and Psychology, Lviv Polytechnic National University

The paper presents the contributions of S. Desnytskyi to the research and development of
the aspects of reforming the state political system and judiciary in the second half of the XVIII
century and the place and principles of procedural law in functioning of the state legal
mechanism.

1. Berkov P. N. Osnovnye voprosy yzuchenyia ruskoho prosvitytelstva. Problemы ruskoho prosveshchenyia v lyterature XVIII veka. [Basic issues of studying Russian Enlightenment. Problems of Russian enlightenment in the literature of the XVIII century]. M.; L., 2012. 162 p. 2. Desnytskyi S. E. Predstavlenye o uchrezhdenyy zakonodatelnoi, sudytelnoiy nakazatelnoi vlasty v Rossyiskoi ymperyy. Yurydycheskye proyzvedenyia prohressyvnikh ruskykh mislytelei. Vtoraia polovyna XVIII veka [The idea of the establishment of legislative, judicial and punitive power in the Russian Empire. Legal works of progressive russkikh mіsliteley. Second half of the 18th century]. M.: Hosudarstvennoe yzdatelstvo yurydycheskoi lyteratury. pp. 99–142. 3. Semevskyi M. Y. Ocherky y rasskazы yz russkoi ystoryy XVIII veka. [Essays and stories from the Russian history of the XVIII century]. M.: Slovo y delo: Mosk. kadr, tsentr, 2013. 263 p. 4. Ehorov S. A. Ystoryia otechestvennoho hosudarstva y prava. IX pervaia polovyna XIX veka. Opыt problemnoho yzlozhenyia. [History of domestic state and law. IX first half of the XIX century. Experience of problem statement]. Yaroslavl: Yzd-vo Yaroslav, hos. un-ta, 2010. 264 p. 5. Antolohiia ukrainskoi yurydychnoi dumky: v 6 t. [Anthology of Ukrainian legal thought: 6 tons]. redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova) ta in.; uporiad.: Yu. I. Rymarenko, V. B. Averianov, I. B. Usenko; vidp. redaktory Yu. I. Rymarenko, V. B. Averianov. K.: Vydavnychyi Dim «Iurydychna knyha», 2003. T. 5: Politseiske ta administratyvne pravo. 600 p. 6. Anysymov E. V. Rossyia v seredyne XVIII v.: Borba za nasledye Petra. [Russia in the middle of the XVIII century: The struggle for the legacy of Peter]. M.: Mыsl, 2013. 263 p. 7. Desnytskyi S. E. Slovo o priamom y blyzhaishem sposobe k nauchenyiu iurysprudentsyy. Yurydycheskye proyzvedenyia prohressyvnykh ruskykh myslytelei. Vtoraia polovyna XVIII veka. [A word about the direct and the nearest way to the teaching of uressprudence Legal works of progressive Russian thinkers. Second half of the 18th century]. M.: Hosudarstvennoe yzdatelstvo yurydycheskoi lyteratury. 170 p. 8. Marchenko M. N. Ystoryia polytycheskykh y pravovykh uchenyi: Uchebnyk. [History of Political and Legal Studies: A Textbook]. Yzdatelstvo: Ynfra M, Norma. 2014. 424 p. 9. Ryzhenko L.Y. Vtoraia polovyna XVIII veka: Monohrafyia. [The second half of the XVIII century: Monograph]. Omsk: SybADY, 2012. 397 p. 10. Lazarev V. M. Ystoryia hosudarstvenno-pravovыkh uchenyi: uchebnyk. [History of state-legal doctrines: a textbook]. M.: Spark, 2012. 274 p. 11. Rubanyk S. A. Ystoryia polytycheskykh y pravovykh uchenyi. Akademycheskyi kurs: uchebnyk dlia vuzov.[History of political and legal doctrines. Academic course: textbook for high schools] M.: Yzdatelstvo Yurait, 2014. 477 p. 12. Tymoshenko V. I. Prava i svobody liudyny u vitchyznianii polityko-pravovii dumtsi epokhy Vidrodzhennia i Prosvitnytstva. [Human rights and freedoms in the national political and legal thought of the Renaissance and Enlightenment]. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy. 2010. No. 2. pp. 32–40. 13. Banchuk O. A. Publichne i pryvatne pravo: istoriia ukrainskykh vchen ta suchasnist. [Public and private law: the history of Ukrainian doctrines and the present]. K.: Konus-Yu, 2008. 184 p. 14. Nebrat V. V. Ekonomiko-pravova kontseptsiia ta reformatorski idei Semena Desnytskoho. Ekonomichna teoriia. [The economic-legal concept and the reform ideas Semen Desnitsky]. 2013. No. 1. pp. 86–97.

Belichenko O. "Aspects of procedural law in political and legal views of S. Desnytskyi" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-894-18-2018/aspects-procedural-law-political-and-legal