Conceptual going near determination of concept and maintenance of prophylaxis (warning) of crimes in criminally-executive establishments

2018;
: pp.104-108
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

In the article concept and maintenance of warning of crimes are exposed in кримнально-виконавчих establishments. Certainly basic task in relation to prevention of such crime. The Government programs are analysed in relation to counteraction to criminality in Ukraine. Home and international normatively-legal acts are considered in relation to prevention of пенітенціарної crime.

1. Zakaliuk A. P. Kurs suchasnoi ukrainskoi kryminolohii: teoriia i praktyka: u 3 kn. Kn. 1: Teoretychni zasady ta istoriia ukrainskoi kryminolohichnoi nauky [The course of modern Ukrainian criminology: theory and practice: 3 books. Kn. 1: Theoretical Foundations and History of Ukrainian Criminological Science] K.: In Yure, 2007. 424 s. 2.Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Interpretative dictionary of the Ukrainian language] / ukl. T. V. Kovalova, L. P. Kovryha.Kh.: Synteks, 2002. 672 s. 3. Lytvak O. M. Zlochynnist, yii prychyny ta profilaktyka [Criminality, its causes and prevention]. K.: 108 Ukraina, 1997. 176 s. 4. Bandurka O. M. Stratehiia i taktyka protydii zlochynnosti: monohrafiia [Strategy and tactics of counteraction to crime]. X.: Nika Nova, 2012. 234 s. 5. Dzhuzha O. M. Analiz zahalnoderzhavnykh kompleksnykh zakhodiv zapobihannia zlochynnosti v Ukraini [An analysis of nationwide comprehensive crime prevention measures in Ukraine.] Nauk. visnyk Kyivs. nats. un-tu vnutr. sprav. K.: KNUVS, 2006. No. 3. S. 125–230. 6. Kontseptsiia realizatsii derzhavnoi polityky u sferi profilaktyky pravoporushen na period do 2015 r.: skhvalena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 lyst. 2011 r. No. 1209-r. [Concept of realization of the state policy in the field of prevention of offenses for the period up to 2015: approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 30 letters. 2011 r. No. 1209-r]. URL: http://w.cl rada.gov.ua.7. Plan zakhodiv z vykonannia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi pro-filaktyky pravoporushen na period do 2015 r .[Concept of implementation of the state policy in the field of prevention of offenses for the period up to 2015]: zatverdzhenyi Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8 serpnia 2012 r. № 767. URL: http://w.cl rada.gov.ua. 8. Pro Stratehiiu ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku Ukrainy «Shliakhom yevro¬peiskoi intehratsii» na 2004–2015 roky, skhvalenu Ukazom Prezydenta Ukrainy 28 kvitnia 2004 r. No. 493/2004 [On the Strategy of Economic and Social Development of Ukraine «By the Way of European Integration» for 2004–2015, approved by the Decree of the President of Ukraine on April 28, 2004 No. 493/2004]. URL: http://w.cl rada.gov.ua. 9. Stratehiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy «Ukraina u sviti, shcho zminiuietsia»: zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 12 liutoho 2007 r. No. 105 [The National Security Strategy of Ukraine «Ukraine in a Changing World»: Approved by the Decree of the President of Ukraine dated February 12, 2007 No. 105] (v red. vid 8 chervnia 2012 r. № 389/2012) URL: http://w.cl rada.gov.ua. 10. Shakun V. I. Vlada i zlochynnist [Power and crime]. K.: Dovira, 1997. 216 s. 11. Konhresy OON: perspektyvy vykorystannia yikh rekomendatsii u planuvanni ta zdiisnenni zakhodiv zapobihannia zlochynnosti v Ukraini. Problemy zakonnosti. [UN congresses: prospects of using their recommendations in planning and implementing crime prevention measures in Ukraine.Problems of legality] Vyp. 108. X.: Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Ya. Mudroho, 2010. S. 169–177. 12. Mizhnarodna politseiska entsyklopediia [International Police Encyclopedia]: U 10 t. / vidp. red. Yu. I. Rymarenko, V. Ya. Tatsii, Yu. S. Shemshuchenko. K.: In Yure, 2005. T. II: Prava liudyny u konteksti politseiskoi diialnosti. 1234 s.

Hula L. "Conceptual going near determination of concept and maintenance of prophylaxis (warning) of crimes in criminally-executive establishments". http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-894-18-2018/hula-l-conceptual-going-near-determination