Constitutional and legal doctrine of national sovereignty: the history of formation and modern interpretation

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is dedicated to the consideration of certain aspects of constitutional and legal
doctrine of national sovereignty, in particular the formation and development of such a
doctrine and its contemporary interpretation. The authors analyzed the views and ideas of a
number of thinkers who were of great importance in the formation of popular sovereignty
concept such as J.-J. Rousseau, B. Constant, A. Esmein, L. Duguit, Maurice Hauriou.
Modern tendencies in the development of national sovereignty doctrine are reviewed and
their key characteristics are determined in this research.First of all, modern concept of
national sovereignty is an integral system of liberal and democratic values that unlike the
origin edition combines harmoniously collective and personal rights, «common will» and
«autonomous freedom».Secondly, its fundamental ideas are confirmed by legal mechanism of
their implementation that is not limited to elections or referendum. Thirdly, the agency is not
restricted by elected authorities as one of the forms of popular sovereignty but also includes
those that because of their independence, impartiality, professionalism can represent
effectively the interests of citizens, in particular bodies of constitutional jurisdiction.Fourthly,
the contemporary concept of national sovereignty considers each individual as an active
participant in the process of democratic legitimation that participates directly in making
important social decisions along with public authorities.

1. Sevriukov D. Mifichna pryroda narodnoho suverenitetu. [The mythical nature of popular sovereignty]. Ukrainskyi naukovyi zhurnal «Osvita rehionu». 2016. No. 3.URL: http://socialscience. com.ua/article/1379. 2. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy: U 7 t. [Etymological Dictionary of the Ukrainian Language: At 7 Vol.] / Redkol. O. S. Melnychuk (holov. red.) ta in. K.: Nauk. dumka, 1983. T. 4: NP / Uklad.: R. V. Boldyriev ta in.; Red. tomu: V. T. Kolomiiets, V. H. Skliarenko. 2003. 656 s. 3. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.) [Great interpretative dictionary of contemporary Ukrainian language (with additional and additional materials)] / Uklad. i holov. red. V. T. Busel. K.; Irpin: VTF «Perun», 2005. 1728 s. 4. Mochulska M. Ie., Semkiv V. O. Pravova doktryna v kontynentalnii pravovii systemi: monohrafiia [Legal doctrine in the continental legal system: monograph] / M. Ie. Mochulska, V. O. Semkiv. Lviv: Svit, 2015. 432 s. 5. Russo Zh.Zh. Ob obshchestvennom dohovore, yly Pryntsypы polytycheskoho prava.[On a Public Contract, or Principles of Political Law]. Polytycheskye sochynenyia: traktaty / per. s fr. K.: Dukh i Litera, 2000. S. 153–284. 6. Konstan B. Pryntsypy polytyky. [Principles of politics]. Klassycheskyi frantsuzskyi lyberalyzm: sb. M.: Rossyiskaia polytycheskaia эntsyklopedyia, 2000. S. 23–262. 7. Еsmen A. Obshchye osnovanyia konstytutsyonnoho prava [General grounds of constitutional law] / per. s fr.; pod red. V. Deriuzhynskoho. SPb.: Yzdanye O. N. Popovoi, 1897. 357 s. 8. Diuhy L. Konstytutsyonnoe pravo. Obshchaia teoryia hosudarstva [Constitutional law General theory of the state] / per. A. Yashchenko, V. Krasnokutskoho, B. Syromiatnykova; predysl. P. Novhorodtseva. M.: Typohr. Tva Y. D. Sыtyna, 1908. 671 s. 9. Oryu M. Osnovы publychnoho prava[The basics of public law] / per. s fr.; pod red. E. Pashukanysa, N. Cheliapova. M.: Yzdatelstvo kommunystycheskoi akademyy, 1929. 760 c. 10. Shevchuk S. Osnovy konstytutsiinoi yurysprudentsii [Fundamentals of constitutional jurisprudence] Kharkiv: Konsum, 2002. 296 c. 11. Khart Kh. L. A. Kontseptsiia prava [The concept of law] / per z anhl. N. Komarova. K. : Sfera, 1998. 236 s. 12. Federalyst. Polytycheskye еsse A. Hamyltona, Dzh. Medysona y Dzh. Dzheia [Federalist Political essays by A. Hamilton, J. Madison and J. Jay] / per. s anhl.; pod obshch. red., s predysl. N. N. Yakovleva, komment. O. L. Stepanovoi. M.: Yzdat. hruppa «Prohress»«Lytera», 1994. 568 s. 13. Barber B. Sylna demokratiia : polityka uchasnytskoho typu. Demokratiia : antolohiia [Strong Democracy: Participatory Type Politics] / uporiad. O. Protsenko. K.: Smoloskyp, 2005. S. 254–262. 14. Alen de Benua Reprezentatyvna i partysypatyvna demokratiia. [Representative and participative democracy] URL: https://traditio.wiki/Alen_de_Benua 15. Habermas Yu. Do lehitymatsii cherez prava liudyny[To legitimize human rights] / per. z nim. M. Kultaievoi, L. Sotnychenko. K. : Ukrainskyi filosofskyi fond, 1999. 62 s. 16. Kovalchuk V. B. Lehitymnist derzhavnoi vlady v pravovii teorii ta derzhavno-pravovii praktytsi: monohr. [Legitimacy of state power in legal theory and state-legal practice: monogr.] Lohos, 2011. 392 s. 17. Manen B. Pryntsypy predstavytelnoho pravlenyia [Principles of representative government]/ per. s. anhl. E. N. Roshchyna; nauch. red. O. V. Kharkhordyn. SPb.: Yzdvo Evropeiskoho unta v SanktPeterburhe, 2008. 323 s. 18. Skrypniuk O. V. Demokratiia: Ukraina i svitovyi vymir: (kontseptsii, modeli ta suspilna praktyka).[Democracy. Ukraine and the World Dimension: (concepts, models and public practice)]. K., Lohos. 2006. 368. 19. Rozanvalon P. Demokratychna lehitymnist. Bezstoronnist, reflektyvnist, nablyzhenist [Democratic legitimacy. Impartiality, reflectivity, proximity] / per. z fr. Ye. Maricheva. K.: Vyd. dim «KyievoMohylianska akademiia», 2009. 287 s.

Kovalchuk V., Bohiv Y. "Constitutional and legal doctrine of national sovereignty: the history of formation and modern interpretation". http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-894-18-2018/constitutional-and-legal-doctrine-national